ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಂಚೀಪುರದಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಚೀವರದನೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಚೀವರದರಾಜ ( 1 , 1 )
ಕಂಚೀವಾಸ ( 1 , 1 )
ಕಂಚು ( 11 , 6 )
ಕಂಚುಕ ( 14 , 9 )
ಕಂಚುಕದ ( 1 , 1 )
ಕಂಚುಕದಬಿಗುಹಿನ ( 1 , 1 )
ಕಂಚುಕದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಕಂಚುಕದೊಳಗಿನ ( 1 , 1 )
ಕಂಚುಕದೊಳಿರುವ ( 1 , 1 )
ಕಂಚುಕಧರೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಚುಕಧಾರಿ1 ( 1 , 1 )
ಕಂಚುಕನ್ನಡಿಬಾರದೀ ( 1 , 1 )
ಕಂಚುಕವ ( 3 , 3 )
ಕಂಚುಕವು ( 1 , 1 )
ಕಂಚುಕಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಚುಕಿ ( 2 , 2 )
ಕಂಚುಕಿನಿಗಮವೆಡಬಲದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಚುಕಿಯನು ( 1 , 1 )
ಕಂಚುಕಿಯಾದ ( 1 , 1 )
ಕಂಚುಗನ್ನಡಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಚುಗಾರರಂಗಡಿಸಂಚಿತವಾದ ( 1 , 1 )
ಕಂಚುಗಾರರಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಚೂಕವ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚದಲೆ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚದಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚದೇ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚದೇನೊ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚನೆಹಾಸ್ಯದೊಳು ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಪ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಪಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಬಂದ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಬೇಡಿರಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಲರಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಲು ( 5 , 3 )
ಕಚ್ಚಾಡ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿ ( 22 , 14 )
ಕಚ್ಚಿಕಂತು ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿಕಿಡದೆ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರೋ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿತು ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿದ ( 6 , 6 )
ಕಚ್ಚಿದಗೆಮಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿದರಾನೆ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿದೆಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿನ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿರುವ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿಲತೆಗಳ ( 1 , 1 )