ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏನುಕೆಟ್ಟೆಲೋ ( 1 , 1 )
ಏನುಕೆಡುವಿಯೋ ( 1 , 1 )
ಏನುಕೌತುಕವೊ ( 1 , 1 )
ಏನುಗತಿ ( 2 , 2 )
ಏನುಗುರುತು ( 1 , 1 )
ಏನುಚೋದ್ಯಶ್ರೀನಿಧೆಹರಿಮಾನಿನಿಶ್ರೀದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಏನುಂಟು ( 4 , 4 )
ಏನುಂಟೇನಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಏನುಣಿಸಿದಳು ( 1 , 1 )
ಏನುತನ್ನ ( 1 , 1 )
ಏನುತನ್ನನ್ನು ( 1 , 1 )
ಏನುತಪ್ಪು ( 1 , 1 )
ಏನುತ್ತೀರ್ಣಾಗುವೆನು ( 1 , 1 )
ಏನುಧನ್ಯನೊ ( 1 , 1 )
ಏನುಧಾವತಿಗೊಳಲೇನೇನು ( 1 , 1 )
ಏನುನೊಲ್ಲ್ಯೆನೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಏನುನ್ಯಾಯವೋ7 ( 1 , 1 )
ಏನುಪಂಡಿತೋತ್ತಮರೇನು ( 1 , 1 )
ಏನುಪಾಯ ( 1 , 1 )
ಏನುಪೇಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಏನುಫಲವು ( 1 , 1 )
ಏನುಬಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಏನುಬೀದಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಏನುಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಏನುಮಾಡಿದನೀಗ ( 1 , 1 )
ಏನುಮಾಡಿದಿ ( 1 , 1 )
ಏನುಮಾಡು ( 1 , 1 )
ಏನುಮಾಡುತಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಏನುಮೂರು ( 2 , 2 )
ಏನುಯೇ(ಏ)ಸೊಂದು ( 2 , 2 )
ಏನುವರದ ( 1 , 1 )
ಏನುವರ್ಣಿಸಲ್ಹೇಳೊ ( 1 , 1 )
ಏನುವಾದ್ಯಮೇಳಗಳ ( 1 , 1 )
ಏನುವೊಯ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಏನುವ್ರತಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಏನುಹತ್ತು ( 1 , 1 )
ಏನುಹೇಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಏನುಳಿಯದ್ಹಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಏನುಳಿಲಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಏನೂ ( 18 , 11 )
ಏನೆ ( 8 , 7 )
ಏನೆ? ( 1 , 1 )
ಏನೆಂತಾಡಿದ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂತೊಲಿದೆ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದದೆ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದನಬೇಕನುಭವ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದರಿಬೇಕೀ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದರಿಯ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂದರಿಯದ ( 2 , 2 )