ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಇಡುವೆನೊ ( 2 , 1 )
ಇಡುವೆನೋ ( 1 , 1 )
ಇಡುವೆಯೋ ( 1 , 1 )
ಇಡುವೇ ( 1 , 1 )
ಇಡುವೇನು ( 1 , 1 )
ಇಡುವೋ ( 1 , 1 )
ಇಡುವೋರು7 ( 1 , 1 )
ಇಡುವೋರುಬಾಲೆಯರು ( 1 , 1 )
ಇಡುವೋರುಮಿತ್ರೆಯರು ( 1 , 1 )
ಇಡುವ್ಯೋ ( 1 , 1 )
ಇಡೆ ( 7 , 5 )
ಇಡೆನೊ ( 1 , 1 )
ಇಡೊ ( 1 , 1 )
ಇಡೊದಿದೆ ( 1 , 1 )
ಇಡೋ ( 1 , 1 )
ಇಣಕಿ ( 1 , 1 )
ಇಣಕುವಂತರಳೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಇಣಿಕಿ ( 1 , 1 )
ಇಣಿಕಿನೋಡುವ ( 1 , 1 )
ಇಂತಕಿ ( 1 , 1 )
ಇಂತಪ್ಪ ( 2 , 2 )
ಇತರ ( 40 , 25 )
ಇತರಕಪಟಬಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಇತರನಿಮಿಷರು ( 1 , 1 )
ಇಂತರಮನೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಇತರರ ( 7 , 6 )
ಇತರರನ್ನು ( 1 , 1 )
ಇತರರಲಿ ( 3 , 3 )
ಇತರರಲ್ಲಬ್ರಹ್ಮಪರಿಪೂರ್ಣಹರಿಸರ್ವನಾಮದಿ ( 1 , 1 )
ಇತರರಿಗಸಾಧ್ಯ ( 1 , 1 )
ಇತರರಿಗಿಡುವುದು ( 1 , 1 )
ಇತರರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಇತರರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಇತರರಿಲ್ಲೆನ್ನು ( 1 , 1 )
ಇತರರು ( 4 , 4 )
ಇತರವನರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಇತರವನೆಣಿಪಳೆ ( 1 , 1 )
ಇತರವ್ಯಾಕುಲಗಳ ( 1 , 1 )
ಇತರಸಣ್ಣವರ ( 1 , 1 )
ಇತರಾ ( 1 , 1 )
ಇತರಾಶೆಯಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಇತರಾಸೂನು ( 1 , 1 )
ಇಂತರಿದು ( 1 , 1 )
ಇಂತರಿಯದ ( 1 , 1 )
ಇತರೆಯಳ ( 1 , 1 )
ಇಂತವತಾರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಇಂತವರಂತೆ ( 1 , 1 )
ಇಂತಹ ( 5 , 5 )
ಇಂತಹಭಂಗಿ ( 1 , 1 )
ಇಂತಹುದು ( 2 , 2 )