ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯತಿರನ್ನನ ( 1 , 1 )
ಯತಿರನ್ನನೇ ( 1 , 1 )
ಯತಿರನ್ನನೊ ( 1 , 1 )
ಯತಿರಾಜಂ ( 15 , 14 )
ಯತಿರಾಜ1 ( 1 , 1 )
ಯತಿರಾಜ2 ( 1 , 1 )
ಯತಿರಾಜ3 ( 2 , 2 )
ಯತಿರಾಜಗೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿರಾಜನೊದಾನವಕುಲಕೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿರಾಜರ ( 1 , 1 )
ಯತಿರಾಜರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿರಾಜಾ ( 1 , 1 )
ಯತಿರಾಮಾನುಜ ( 1 , 1 )
ಯತಿರಾಯ ( 2 , 2 )
ಯತಿರಾಯಗೆ ( 2 , 2 )
ಯತಿರಾಯರ ( 1 , 1 )
ಯತಿರಾಯಾ2 ( 1 , 1 )
ಯತಿರಾಯಾನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಯತಿರಾಯಾಹರಿ ( 1 , 1 )
ಯಂತಿರುತಿದ್ದುಗುರುಚಿದಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಯತಿರೂಪ ( 1 , 1 )
ಯತಿರೂಪದಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿರೂಪದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಯತಿರೂಪದಿಮಚ್ಚರಿಪರನು ( 1 , 1 )
ಯತಿರೂಪವನೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿರೂಪವಾಯಿತೈ ( 1 , 1 )
ಯತಿವಟು ( 1 , 1 )
ಯತಿವರ ( 31 , 19 )
ಯತಿವರÀ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರಇಂದುಮುಖಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರಕೃತಸ್ತುತಿ ( 2 , 2 )
ಯತಿವರಗೆ ( 3 , 3 )
ಯತಿವರನ ( 3 , 3 )
ಯತಿವರನಾದಾತ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರನೆ ( 5 , 4 )
ಯತಿವರನೆನಿಸಿದುದನಾಹರುಷದಿಂ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರನ್ಯಾರೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರನ್ಯಾರೇ ( 2 , 2 )
ಯತಿವರಪೂಜ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರಮಹಂತದೇವ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರರ ( 5 , 4 )
ಯತಿವರರಂತರಂಗದಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರರಹಸ್ತಕಮಲಜರು ( 1 , 1 )
ಯತಿವರರಾ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರರಿಗೆಲ್ಲರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರರಿಂದರ್ಚಿತಗೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರರು ( 8 , 6 )
ಯತಿವರರುಈ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರರುಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರರುಸಸೋದರ ( 1 , 1 )