ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪಂಕಜಾಂಘ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಂಘ್ರಿಯುಗೇ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾತ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾದಿ ( 2 , 1 )
ಪಂಕಜಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾನನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾನನೆÀ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾನನೆಯರು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾನಪಿತ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾನಾಭನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾನಾಭನ್ನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಪತೇ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಂಬಕ ( 3 , 3 )
ಪಂಕಜಾಂಬಕಿ ( 3 , 3 )
ಪಂಕಜಾಂಬಿಕೆಯರುಭೋಂಕನೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಯತಾಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಲಯ ( 3 , 3 )
ಪಂಕಜಾಲಯಾ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಲಯಾಲಂಕೃತಗಾತ್ರ ( 2 , 1 )
ಪಂಕಜಾಲಯೇ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಶ್ರಯೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಸನ ( 15 , 11 )
ಪಂಕಜಾಸನಕುವರ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಸನನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಸನವಂದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಸನಾನಿಲ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಸನಾಹಿಪ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಸನೇ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಾಸ್ಯೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜೇಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜೋದರ ( 2 , 1 )
ಪಂಕಜೋದ್ಭವ ( 7 , 5 )
ಪಂಕಜೋದ್ಭವನ ( 3 , 3 )
ಪಂಕಜೋದ್ಭವನಯ್ಯ ( 2 , 2 )
ಪಂಕಜೋದ್ಭವನಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜೋದ್ಭವನಾ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜೋದ್ಭವಾದಿಜನನಿ ( 1 , 1 )
ಪಕಟವಾಯ ( 1 , 1 )
ಪಕಟ್ಟಿಹಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಪಕಟ್ಟೆರಡು ( 1 , 1 )
ಪಕಂಠಕೆ ( 1 , 1 )
ಪಕಂಡ ( 2 , 2 )
ಪಕಂಡಕಂಡವರ ( 1 , 1 )
ಪಕಂಡೀರೆ ( 1 , 1 )
ಪಕಂಡುದನೆಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಪಕಂಡೆ ( 1 , 1 )
ಪಕಡೆಗಣ್ಣಕಪ್ಪಅಂಗೈಯಿಂದಲೊರಸುತಸಡಲಿದ ( 1 , 1 )
ಪಕಂಡೆನಾ ( 1 , 1 )
ಪಕಂಡೆನು ( 1 , 1 )