ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏನಾದೋ ( 1 , 1 )
ಏನಾಯಿತಪ್ಪಾನಿನಗೆ ( 1 , 1 )
ಏನಾಯಿತೀ ( 1 , 1 )
ಏನಾಯಿತು ( 3 , 3 )
ಏನಾಯಿತೇನಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಏನಾಯಿತೊ ( 2 , 2 )
ಏನಾಯಿತೋ ( 1 , 1 )
ಏನಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಏನಾರಾಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಏನಾರಿ ( 1 , 1 )
ಏನಾರಿಸುವಿ ( 1 , 1 )
ಏನಾರೆ ( 2 , 1 )
ಏನಾರೆಂಬುದ ( 1 , 1 )
ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ ( 2 , 2 )
ಏನಾಶ್ಚರ್ಯವೊ ( 1 , 1 )
ಏನಾಹದು ( 1 , 1 )
ಏನಾಹುದೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಏನಾಹೋದೋ ( 1 , 1 )
ಏನಿತ್ತಳಂದು ( 1 , 1 )
ಏನಿತ್ತಿದ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಏನಿತ್ತು ( 2 , 2 )
ಏನಿತ್ತೋ ( 1 , 1 )
ಏನಿದಕೆ ( 1 , 1 )
ಏನಿದರ ( 1 , 1 )
ಏನಿದು ( 20 , 14 )
ಏನಿದುಭಾರಿ ( 1 , 1 )
ಏನಿದೆ ( 1 , 1 )
ಏನಿದೆತ್ತಣ ( 2 , 2 )
ಏನಿದೆಂದೆನು ( 1 , 1 )
ಏನಿದೇನಿದನ್ಯಾಯ ( 1 , 1 )
ಏನಿದೇನಿದು ( 1 , 1 )
ಏನಿದ್ದರೇನಯ್ಯ ( 2 , 2 )
ಏನಿದ್ದರೇನಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಏನಿದ್ದರೇನು ( 2 , 2 )
ಏನಿದ್ದೀತೇನಿದ್ದೀತೋ ( 1 , 1 )
ಏನಿರಬಹುದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಏನಿರಲುಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಏನಿರಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಏನಿಲ್ಲ ( 9 , 9 )
ಏನಿಲ್ಲ1 ( 1 , 1 )
ಏನಿಲ್ಲಪ<?xmಟ ( 1 , 1 )
ಏನಿಲ್ಲವೊ ( 1 , 1 )
ಏನಿಲ್ಲಾ ( 2 , 2 )
ಏನೀಜೀವರುಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಏನು ( 390 , 77 )
ಏನುಅಂಡಕೋಟಿನಾಯಕಹರಿಯ ( 1 , 1 )
ಏನುಅರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಏನುಕಾಣದಲೆ ( 1 , 1 )
ಏನುಕಾಣದೆ ( 2 , 1 )
ಏನುಕಾರಣ ( 3 , 2 )