ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಳತಂದೆ ( 2 , 2 )
ಎಳತನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಎಳದಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಳದಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಎಳದುಳಸಿ ( 1 , 1 )
ಎಳದೊಯ್ವರೊ ( 1 , 1 )
ಎಳನಗೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಎಳನಾಗರ ( 1 , 1 )
ಎಳನೀರು ( 4 , 4 )
ಎಳಯ್ಯಾಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಎಳಸದದು ( 1 , 1 )
ಎಳಸಲುಕಾಂತಾರದರಸನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಎಳಸಿನ ( 1 , 1 )
ಎಳಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಎಳಹರಿ ( 1 , 1 )
ಎಳಹಿದವನಾ ( 1 , 1 )
ಎಳಿಗಾವು ( 1 , 1 )
ಎಳಿದಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಎಳಿಯಾರೆ ( 1 , 1 )
ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಎಳಿವೊ ( 1 , 1 )
ಎಳೆ ( 19 , 14 )
ಎಳೆಕಾಯೆ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಕಿಂತ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಗಂದಿಯೆಂಬಾ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಗರುಗಳ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಗರುವ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಗರುವನೋಡುವೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಎಳೆಗರುವೆ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಗಿಂತ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಗುದಿಗಣ್ಣನಿತ್ಯಮುಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಗೂಸಿನ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಗೂಸಿನಂತಿಹ ( 1 , 1 )
ಎಳೆತಂದನೆ ( 1 , 1 )
ಎಳೆತಂದರೆತಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಎಳೆತಂದು ( 5 , 5 )
ಎಳೆತಂದುಕರ್ ( 1 , 1 )
ಎಳೆತಂದುಚಿಟಿಚಿಟಿ ( 1 , 1 )
ಎಳೆತಂದೆ ( 1 , 1 )
ಎಳೆತನ ( 1 , 1 )
ಎಳೆತರಲುಅಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಳೆತುಳಸಿಯ ( 1 , 1 )
ಎಳೆತುಳಸೀವನಮಾಲಾಧರಗೆ ( 2 , 2 )
ಎಳೆದ ( 1 , 1 )
ಎಳೆದರೆ ( 1 , 1 )
ಎಳೆದವನೊ ( 1 , 1 )
ಎಳೆದಳಿರನು ( 1 , 1 )
ಎಳೆದಳಿರು ( 1 , 1 )
ಎಳೆದಾಗವಂಚನೆ ( 1 , 1 )
ಎಳೆದಾಡಲವಳು ( 1 , 1 )