ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯತಿಪನು ( 1 , 1 )
ಯತಿಪಾ ( 2 , 2 )
ಯತಿಪಾದ ( 1 , 1 )
ಯತಿಪುಂಗನೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಪುಂಗವನೆ3 ( 1 , 1 )
ಯತಿಪುಂಗವನೆಂದೆನಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಪೂಜೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಪೂಜೆಯಿಲ್ಲದೆಪೂತಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿಪ್ರವರಕರಸಂಜಾತ ( 1 , 1 )
ಯತಿಪ್ರವರಕರಸಂಜಾತಸುವಿವೇಕಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿಮಂಡಲೇಶ್ವರನ ( 1 , 1 )
ಯತಿಮುಕುಟಮಣಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಮುನಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿಮುನಿಗಳವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಯತಿಮುನಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಯತಿಮುನಿಜನವನ ( 1 , 1 )
ಯತಿಮುನಿರಾಯರ ( 1 , 1 )
ಯತಿಮೌಳಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿಯ ( 15 , 11 )
ಯತಿಯ1 ( 1 , 1 )
ಯತಿಯಕುಲ ( 1 , 1 )
ಯತಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಯನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಬಹುದು ( 1 , 1 )
ಯತಿಯನು ( 1 , 1 )
ಯತಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಯಲಿ ( 3 , 3 )
ಯತಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿಯಾ ( 8 , 5 )
ಯತಿಯಾ1 ( 1 , 1 )
ಯತಿಯಾ3 ( 1 , 1 )
ಯತಿಯಾಗಬೇಕಂತೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಯಾಗಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಯತಿಯಾಗಬೇಡ ( 2 , 2 )
ಯತಿಯಾಗಿ ( 15 , 11 )
ಯತಿಯಾಗಿರು ( 1 , 1 )
ಯತಿಯಾದರೇನು ( 1 , 1 )
ಯತಿಯಾದೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಯಾರ್ಗೀಯಲ್‍ಓಂ ( 1 , 1 )
ಯತಿಯಾಶ್ರಮ ( 1 , 1 )
ಯತಿಯಾಶ್ರಮವಹಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿಯು ( 6 , 6 )
ಯತಿಯೆ ( 5 , 5 )
ಯತಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಯತಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಯತಿಯೊಲುಮೆಯೇ ( 1 , 1 )
ಯತಿಯೋಗೀ ( 1 , 1 )
ಯತಿರತನತಿಮತಿಯುತನೆರÀತಿಪತಿಪಿತ ( 1 , 1 )
ಯತಿರತುನತಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿರತ್ನಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿರನ್ನ ( 1 , 1 )