ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಗರನಿವಾಸಿ ( 1 , 1 )
ನಗರನುರುಪಿ ( 1 , 1 )
ನಗರವ ( 2 , 1 )
ನಗರವನು ( 3 , 3 )
ನಗರವನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನಗರವೆಲ್ಲವನು ( 1 , 1 )
ನಗರಶೋಧನೆ ( 1 , 1 )
ನಗರಸುಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ನಗರಾಖ್ಯ ( 1 , 1 )
ನಗರಾಜ ( 2 , 2 )
ನಗರಾಜನುತ ( 1 , 1 )
ನಗರಾಂತರಕನುವಾದನು ( 1 , 1 )
ನಗರಾಂತರಕನುವಾದನುಬರುತ ( 1 , 1 )
ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷೆ- ( 2 , 2 )
ನಗರಾಭಿವಂದ್ಯ ( 1 , 1 )
ನಗರಾಲಯವಾಸನೇ ( 2 , 2 )
ನಗರಿಯ ( 4 , 3 )
ನಗರಿಯನು ( 1 , 1 )
ನಗರಿಯಲಿ ( 2 , 2 )
ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ನಗರಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ನಗರಿಯುಇದೇ ( 1 , 1 )
ನಗರಿಲಿ ( 1 , 1 )
ನಗರೀಲೆ ( 1 , 1 )
ನಗರೆ ( 12 , 7 )
ನಗರೇ ( 2 , 2 )
ನಗರೇನ ( 2 , 1 )
ನಗರೇನೆ ( 2 , 2 )
ನಗರೇನೊ ( 2 , 2 )
ನಗರೇನೊರಂಗಯ್ಯನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ನಗರೇಶನೆ ( 2 , 2 )
ನಗರೋಪಮವು ( 1 , 1 )
ನಗಲದೆ ( 2 , 2 )
ನಗಲಿ ( 2 , 2 )
ನಗಲಿಜ್ಞಾನಹೀನನೆಂದೆನುತ ( 1 , 1 )
ನಗಲಿದಾ ( 1 , 1 )
ನಗಲಿಬೇಡ ( 1 , 1 )
ನಗಲಿಸಿ ( 2 , 2 )
ನಗಲು ( 9 , 7 )
ನಗಲುಬಹುದು ( 1 , 1 )
ನಗಲುಬಹುದುನಗು ( 1 , 1 )
ನಗಲುಹೃದಯದಂಬರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ನಗಲೂ ( 1 , 1 )
ನಗವ ( 19 , 16 )
ನಗವತಿ ( 1 , 1 )
ನಗವನು ( 3 , 3 )
ನಗವನೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ನಗವನೆತ್ತಿದ ( 1 , 1 )
ನಗವನೆತ್ತಿದನ ( 1 , 1 )
ನಗವನೆತ್ತಿದವನ ( 1 , 1 )