ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಚ್ಚಾರವಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚಿಕಡುಸುಡುತಲಿದೆ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚಿಷ್ಟನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚಿಷ್ಟರಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನು ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚಿಷ್ಠ ( 3 , 3 )
ಉಚ್ಚಿಸುವನು ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚು ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚೆಕುಣಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಛ ( 2 , 1 )
ಉಚ್ಛನೀಚಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಛರಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಛಸೂಕರನಿಂದಾಶ್ರಿತವಾಗಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಛಸ್ವರದಿ ( 2 , 1 )
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ( 2 , 2 )
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟವ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಛೈಶ್ರವಸ್ಸು ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ( 2 , 2 )
ಉಚ್ಫಾಟನವುಚೋರ ( 1 , 1 )
ಉಜಡೆಯನ್ನೊಯ್ದು ( 1 , 1 )
ಉಜ್ಜಲ ( 1 , 1 )
ಉಜ್ಜಿ ( 2 , 2 )
ಉಜ್ಜೀವಿತ ( 1 , 1 )
ಉಜ್ವ[ಲ]ಪನ್ನಗಾಸ್ಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಜ್ವಲ ( 3 , 2 )
ಉಂಟಂಬಿಗ ( 1 , 1 )
ಉಂಟಲ್ಲಾಅನುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಉಂಟಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಟವನ ( 1 , 1 )
ಉಂಟಾ ( 1 , 1 )
ಉಂಟಾಗ ( 1 , 1 )
ಉಂಟಾಗದು ( 1 , 1 )
ಉಂಟಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಉಂಟಾಗಿದೆ ( 2 , 2 )
ಉಂಟಾಗಿಹ್ಯದಾಧಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಟಾಗುವದು ( 1 , 1 )
ಉಂಟಾಗುವುದು ( 1 , 1 )
ಉಂಟಾಗ್ಯದೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಟಾದ ( 6 , 5 )
ಉಂಟಾದದಕೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಟಾದರೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಟಾದರೆಒರಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಟಾದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಟಾದವಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಉಂಟಾದವರಿಗೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಉಂಟಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಟಿ ( 1 , 1 )