ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕ್ಷೋಣಿಗೀರ್ವಾಣ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಗೆಲುವ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಜನಕಿಂತ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಜಾತೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿತಳದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿತಳದಿ ( 2 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿದೆವೋತ್ತುಮ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಪ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೋಣಿಪರನು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಪಾರ್ವನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಪಾಲಕ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೋಣಿಪಾಲಕನಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಪಾಲಕರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯ ( 6 , 5 )
ಕ್ಷೋಣಿಯನು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೋಣಿಯಿತ್ತರು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳಗ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳಗತಿ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳಗಿಂತಹರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳಗಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳಗುಳ್ಳವರು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳಗೆ ( 15 , 10 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳಗೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳಗೆವಾಸುದೇವನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳವನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳಿನ್ನಾರಾ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳು ( 11 , 9 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳೆನ್ನಂಥ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳೆಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳ್ಹೊತ್ತು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಯೋಳ್ನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಶಾಂತನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಸಂಧೃತ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಸುತಾಚಿದ್ಗೌಣ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಸುತೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಸುತೆಯ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಸುರರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣಿಸುರರುದ್ಧಾರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣೀಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣೀಯನೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣೀಯೊಳಗಣ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣೀಶ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೋಣೀಷ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಣೆ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೋಭಿಸಿ ( 1 , 1 )