ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಂಗಳಿನ್ನೆರಡಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿನ್ನೇಕೇ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿನ್ನ್ಯಾತಕಿರಲು ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿರೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಲ್ಲದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿವೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳೀಗ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳೀಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳು ( 29 , 20 )
ಕಂಗಳುಕಿವಿಯಾಡಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳುತ್ವವವೀಯೋ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳುಸಾಲವು ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳುಹಿಂಗದಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳೆ ( 2 , 2 )
ಕಂಗಳೆನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳೆಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳೆರಡರ ( 2 , 2 )
ಕಂಗಳೆರಡು ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳೆವಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳೇ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳೊದಕವ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳೊಳಾನಂದಭಾಷ್ಪಗೂಡೀ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳೊಳ್ಹೊಳೆಯುತ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳೋಸಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳೋಳ್ನಿಲ್ಲಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಾಣದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಾಣದಾದೆನು ( 1 , 1 )
ಕಂಗಾಣದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಾಣದೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಟ್ಟ ( 2 , 2 )
ಕಂಗೆಟ್ಟನೈಸೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಟ್ಟಳೆಂದು ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಟ್ಟಾಗ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಟ್ಟಿಹರಕಾಯ್ವನು ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಟ್ಟೀ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಟ್ಟು ( 20 , 15 )
ಕಂಗೆಟ್ಟು4 ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಟ್ಟುಕೋಲುತಾಗಿದ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಟ್ಟುತೃಷೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಟ್ಟುದು ( 1 , 1 )