ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸ್ವಾಮಿಮನಸಿಜನೊಡೆಯನೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಮನ್ನಿಸಿ ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಮಿಮುಚ್ಚುಮರೆಗಳ್ಯಾಕೊ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಮೂರ್ತಿವತ್ತಾಗುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯ ( 60 , 23 )
ಸ್ವಾಮಿಯಂಘ್ರಿಯನುಭೂರಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯಂದಡೇನು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯದೃಷ್ಟಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯದೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯಧೀನವಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯನು ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯರಿಯೆಯ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯರು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯಲಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯವರು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯಹುದೋ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯಾ ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಮಿಯಾಗದಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ( 4 , 2 )
ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿಪ್ಪನೋ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಮಿಯು ( 16 , 11 )
ಸ್ವಾಮಿಯೆ ( 6 , 6 )
ಸ್ವಾಮಿಯೆಂತೆಂದು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೆಂದು ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಮಿಯೆಂದೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೆಂದೆನಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೆಂದೆನೆಬಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೆನಿಸುವನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೆನೀನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೆನುತ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೆನ್ನ ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಮಿಯೆನ್ನಯ ( 2 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೆನ್ನುತ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೆನ್ನೆಡೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೆಭೃತ್ಯಳ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ( 4 , 4 )
ಸ್ವಾಮಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೊಲುಮೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೊಳಾಡದೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಯೋಲಗದಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿರಕ್ಷ ( 1 , 1 )