ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯೋನಿಯಲಿಉರಗೇಶಣ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಯಲಿಪುಡಿಯಾಗುವುದೇಮಾಯೆಚಿದಾನಂದನ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಯಲಿರಿಸು ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಯಲೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ( 5 , 5 )
ಯೋನಿಯಳಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ( 4 , 4 )
ಯೋನಿಯೊಳು ( 2 , 2 )
ಯೋನಿಯೊಳುನೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಯೊಳುಹಂಬಲಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಯೊಳ್ಹುಟ್ಟ್ಹುಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಲೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿವಂದ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಯೋನೋ ( 1 , 1 )
ಯೋಪಾದಿಯಲಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಯೋಮದೊಳು ( 1 , 1 )
ಯೋರ್ಮನದಿ ( 1 , 1 )
ಯೋವರೋ ( 1 , 1 )
ಯೋಷಿತ ( 1 , 1 )
ಯೋಷಿದ್ ( 1 , 1 )
ಯೋಷಿದ್ರೂಪವ ( 1 , 1 )
ಯೋಷಿದ್ರೂಪವೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಳೂ ( 1 , 1 )
ಯೋಳ್ಬಾರದಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಯೌವನ ( 17 , 13 )
ಯೌವನಗಾತ್ರ ( 1 , 1 )
ಯೌವನದ ( 7 , 7 )
ಯೌವನದಲುಕ್ಕುವ ( 1 , 1 )
ಯೌವನದಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಯೌವನದಿ ( 4 , 3 )
ಯೌವನದಿತರುಣಿಯೊಡನಾಟ ( 1 , 1 )
ಯೌವನದುಬ್ಬಿನೊಳು ( 1 , 1 )
ಯೌವನದೂರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯೌವನದೊಳು ( 2 , 2 )
ಯೌವನಭಂಗದ ( 1 , 1 )
ಯೌವನಮದದಿ ( 2 , 2 )
ಯೌವನಯುತೆ ( 1 , 1 )
ಯೌವನರು\ಜನ- ( 1 , 1 )
ಯೌವನರು\ಜನ-ಜಾಲವೆಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಯೌವನವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಯೌವನವು ( 4 , 4 )
ಯೌವನವುಬಾಲೆಯರ ( 1 , 1 )
ಯೌವನವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಯೌವನವೊದಗಿ ( 1 , 1 )
ಯೌವನವೊದಗಿದಾಗ ( 1 , 1 )
ಯೌವನಾಕಾರಸುಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಿಮುದುಕನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಯೌವನೆಯರ ( 1 , 1 )
ಯೌವ್ವನ ( 4 , 4 )
ಯೌವ್ವನದ ( 1 , 1 )
ಯೌವ್ವನದಲಿ ( 2 , 2 )