ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯೋಗಿಗಳು ( 13 , 11 )
ಯೋಗಿಗಳುಸುಲಿಸಿಕೊಂಡರು ( 2 , 2 )
ಯೋಗಿಗಳೆನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ-ನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗಳೊಡನಾಡು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗಳೊಡೆಯನೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗಳೊಡೆಯನೆಬಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗಳ್ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಿಗಳ್‍ಕಾಣದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗೂ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗೆ ( 9 , 6 )
ಯೋಗಿಗೆತಾರಕ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗೆಪರದವಲ್ಲಭತಾನಾಗಿನಿತ್ಯಸುಖಿಸುವಾತಾಂಗೆಪಬೀಜವದು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗೆಮರವೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗೊಲಿದ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗೊಲಿದುಸಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಜನ ( 4 , 3 )
ಯೋಗಿಜನಕಗಮ್ಯಮೂರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಜನಕೀವೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಜನಂಗಳೊಳತಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಜನರ ( 3 , 2 )
ಯೋಗಿಜನರನುಕೂಲವೋ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಜನವಂದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಜನವಂದ್ಯಾಆಗುಹೋಗುಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಜನಾನಂದಕನೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಜನಾವಳಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಜನೇಡಿತ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಜನೋದ್ಧರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಜನೋದ್ಧರಸಾಗರಗುಣಗಂಭೀರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿತಾನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಂದ್ರರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಾಆಗು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿನಾಂ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿನಾದಂ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿನಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿನಿಗಣ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿನಿಲಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿನೇ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿನ್ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಪ್ರಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಬಂದ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಮನಮುದ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯ ( 12 , 6 )
ಯೋಗಿಯ5 ( 1 , 1 )