ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯೋಗಸುಸಾಧಕರು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾ ( 5 , 5 )
ಯೋಗಾಂಗವನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾಂತರ್ಗತ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾದಿ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಾಧೀಶ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾನಂದ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಾನಂದದುಯ್ಯಾಲೆಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾನಂದನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾನಂದಾತ್ಮನೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾನಿದ್ರೆಯೊಳದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನದಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾಂಬರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲಿರೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾಯೋಗಾಚರಿಸಿದರೇನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾರೂಢಕೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾರೋಗಣೆಮಾಡುವದೀಗ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾರೋಗಣೆಮಾಡುವದೀಗ3 ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾರ್ಹರಂ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾವಾಹನೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾವು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾಸನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾಸನದಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾಸನದೊಳಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾಸನಧಾರಿಯಾಗಿಪ್ಪೊದು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾಸನವನ್ಹಾಕಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಾಸನವಹೆನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿ ( 96 , 45 )
ಯೋಗಿ1 ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿ3 ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿ6 ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಕುಲವರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಕುಲವರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಕುಲಾಗ್ರಣಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗದ್ಯಾತಕೆತಳ್ಳಿಸಂಸಾರಬಳ್ಳಿಯೋಗಿಗದ್ಯಾತಕೆತಳ್ಳಿಯೋಗಿಸುನಿಶ್ಚಲಯೋಗಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗಳ ( 10 , 9 )
ಯೋಗಿಗಳನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗಳರಸ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಿಗಳರಸ1 ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗಳರಸನು ( 2 , 2 )
ಯೋಗಿಗಳರಸನೆ ( 4 , 4 )
ಯೋಗಿಗಳರಸುದ್ದಾಳಿಕನ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗಳರಿವರಿದರಸಾರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ರಣ್ಯನ1 ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗಳಿಗಸದಳವುದೇವ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗಳಿಗಿದಿರಾದ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ( 4 , 3 )
ಯೋಗಿಗಳೀಶಾ ( 1 , 1 )