ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಷೋಡಶೋಪಚಾರದ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಷದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಷೋತ್ತಮ ( 4 , 4 )
ಷೋತ್ತಮನ ( 2 , 2 )
ಷೋತ್ತಮನಂಘ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಷೋತ್ತಮನನು ( 1 , 1 )
ಷೋತ್ತಮನನೊಲಿಸುವರು ( 1 , 1 )
ಷೋತ್ತಮನೆ ( 2 , 1 )
ಷೋತ್ತಮನೆನ್ನಿರೊ ( 1 , 1 )
ಷೋತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಷೋಷ ( 1 , 1 )
ಷೋಷಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಷೋಷಿಸೆನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಷ್ಕøತ ( 2 , 2 )
ಷ್ಕøತವ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕøತ್ಯದಿಂಬಾಳ್ವ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕಪಟ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕಂಪ್ಪರಾವಣನಗೆಲಿದವನನುಜಗೆ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕರ ( 3 , 2 )
ಷ್ಕರಣಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಷ್ಕರಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕರ್ಮ ( 2 , 2 )
ಷ್ಕರ್ಮಕೆ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕರ್ಮಗಳ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕರ್ಮದಿ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕರ್ಮವ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕಲುಷ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕಲ್ಮುಷ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕಾಮ ( 6 , 4 )
ಷ್ಕಾಮದ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕಾಮದಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕಾಮನಾಗಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕಾಮರ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕಿಂಚನರೊಡೆಯನ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕುಟಲ ( 1 , 1 )
ಷ್ಕುಟಿಲ ( 2 , 1 )
ಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಷ್ಟಕನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಷ್ಟಗ್ರಹಾನೀಕವುಂ ( 1 , 1 )
ಷ್ಟಂತ್ಹೇಳುವೋಣೆ ( 1 , 1 )
ಷ್ಟದಿಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಷ್ಟರ ( 1 , 1 )
ಷ್ಟರನನುಜ ( 1 , 1 )
ಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಸರ್ವಜ್ಞರ ( 2 , 2 )
ಷ್ಟಾಂತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಷ್ಟಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಷ್ಟಿಹಿರೊ ( 1 , 1 )
ಷ್ಟೇಷ್ಟ ( 1 , 1 )