ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯತಿ ( 110 , 43 )
ಯತಿ- ( 1 , 1 )
ಯತಿ-ವಲ್ಲಭನಿಂದಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿ3 ( 1 , 1 )
ಯತಿಕಕ್ಷೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕರ ( 4 , 3 )
ಯತಿಕುಲ ( 16 , 10 )
ಯತಿಕುಲಕಲ್ಪಭೂಜ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲಚಂದ್ರನ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲಜರುಗ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲತಿಲಕ ( 2 , 2 )
ಯತಿಕುಲತಿಲಕರೆಂದೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲತಿಲಕಾ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲತೇಜಲಾಲಿ4ದಾತಲಾಲಿನಿಜತಾತಲಾಲಿಪ್ರೀತ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲನಾಥಾ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲಪತಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲಮುಕುಟ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲಮೌಳಿಮಕುಟಮಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲರತ್ನ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲರನ್ನ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲರಾಜನೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲರಾಜನೆ2ಶೂರಾಗ್ರಣಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲರಾಜರೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲವರನೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲವರಿಯ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲವರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲಶಿಖಾಮಣಿಯೆ ( 2 , 2 )
ಯತಿಕುಲಸೇವ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲಸೋಮ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲಾಗ್ರಣಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲಾಧೀಶ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲಾಧೀಶಾ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲಾಬ್ಧಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರರ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲೇಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲೋತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಯತಿಕುಲೋತ್ತುಂಗ ( 2 , 1 )
ಯತಿಕೃತಮಾಲೋಲ ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಣ ( 3 , 3 )
ಯತಿಗಣಗಳಂತೇ ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಣಪ್ರಾಸೊಂದಾದರು ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳ ( 38 , 21 )
ಯತಿಗಳನು ( 2 , 2 )
ಯತಿಗಳನ್ನ ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳರ್ಚನೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳರ್ಪಿಸುವರೇಳಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳಾಗರು ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಳಾಶೀರ್ವದಿಸೆ ( 1 , 1 )