ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರೇಮವಿಟ್ಟವರಿಗ್ಹೊಳೆವದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವಿಟ್ಟು ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವಿರಲು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವಿರಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವಿರುವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವಿಲಾಸ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದವರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವು ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮವೆ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮವೆಂಕಟೇಶ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವೆನ್ನೊಳು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವೆನ್ನೊಳುಕಾಲಿಡಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವೇ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವೇನೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮವೊ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಶರಧಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಸಕುತೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಸದನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಸಂಪಾದನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಸಮಾನ್ವಿತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಸಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಸಾಗ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಸಾಗರ ( 5 , 4 )
ಪ್ರೇಮಸಾಗರಾ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮಸುಧಾನ್ವಿತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಸುಪುತ್ರನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಸೇ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಳ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾ ( 38 , 21 )
ಪ್ರೇಮಾ2 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಕರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಖ್ಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಂಗಣದಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಂಜಲ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾಂತರಂಗ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯದಿಂದಸುರರುಸೇವಿಸುವುದಕೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾತುರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾತುರದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾದರದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಾದಿ ( 7 , 6 )
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮಾನಂದದಲಿ ( 1 , 1 )