ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಂಕಟಂಗಳೆಲ್ಲಮಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಗೊಳಿಸದಿರುತ್ಕಟ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟದ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟದವ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟದಿ ( 2 , 2 )
ಸಂಕಟದಿಇದ್ದು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟದಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟದಿಂದೆಂದ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟದೂರ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟದೆಯೆನಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟದೊಳಗಿಂದ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟನಾಶಪಂಕಜನಾಭಾಸಂಖ್ಯಾತ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟನಾಶಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಪಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಪಟ್ಟೆನೊ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಪಡುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಪಡುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಪರಿºರವಿವ- ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಪರಿಹಾರಕನೇ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಬಡಲು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಮಯವಾಯ್ತುಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತರಾದ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಮೊಚನಕಾರಣ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಮೋಚನ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟವ ( 11 , 8 )
ಸಂಕಟವÀ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟವನರಿಯದ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟವನು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟವಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟವು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟವೆಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟವೋ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಹರ ( 11 , 6 )
ಸಂಕಟಹರಣ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಹರಣನ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಹರಣನೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಹರನು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಹರಿನೊ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಹರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಹರಿಸು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಹರಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಳಿದು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಾಗಾಮಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಾದ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಾಬ್ಧಿ ( 1 , 1 )