ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಷಡ್ವೈರಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವೈರಿಗಳಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವೈರಿಗಳಾರುಭಟಿಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವೈರಿಯ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ಶಿರ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ಶಿರನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಷಢ್ವೈರಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಷಣ ( 1 , 1 )
ಷಣಗಳನುಪಮ ( 1 , 1 )
ಷಣವಾದ ( 1 , 1 )
ಷಣಶ ( 1 , 1 )
ಷಣು5ಭಂಗ5ಪ ( 1 , 1 )
ಷಣೆಯು ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಣವತಿ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮತಗಳ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮತಯುಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರ ( 3 , 3 )
ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರರಸಾ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರಿಗೆರಡು ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರು ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮಹಿಷಿರಮಣನೆ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮಹಿಷಿಸೇವ್ಯ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮಹಿಷೇರಸಹಿತಾಗಿಷಣ್ಮಹಿಷೇರ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮಾಸ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮಾಹೇಶರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮುಖ ( 12 , 9 )
ಷಣ್ಮುಖಗಳ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮುಖಗೇ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮುಖನ ( 4 , 4 )
ಷಣ್ಮುಖನೀದಾವಾನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮುಖನು ( 2 , 2 )
ಷಣ್ಮುಖಮಾತೆ ( 2 , 2 )
ಷಣ್ಮುಖಮಾತೆ2 ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮುಖಯುತ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮುಖರ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮುಖವಂದನೀಯ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮುಖಾಗ್ರಜ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮುಖಾತ್ಮಜ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮುಖಾನುಜ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮುಗಪಿತ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮುತ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮುದ್ರೆ ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮುಹಿಷಿಯರಿಗು ( 1 , 1 )
ಷಣ್ಮೊಗನು ( 1 , 1 )
ಷತತಿಜದಳನೇತ್ರಾ ( 1 , 1 )
ಷತುರುಗಳ ( 1 , 1 )
ಷತೃಗಳ ( 1 , 1 )
ಷನ ( 1 , 1 )
ಷಭ ( 1 , 1 )
ಷಯ ( 1 , 1 )