ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಂಕರಸುತನೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಸುಂದರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಸ್ವರೂಪಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಹಿತಕರನ ( 2 , 2 )
ಶಂಕರಹೃದಯಧ್ಯೇಯಂ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾ ( 12 , 8 )
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಭವದೂರ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾತಂಕ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾಂತರ್ಗತ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾಂತರ್ಯಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾತ್ಮಜ ( 2 , 2 )
ಶಂಕರಾತ್ಮಜನೆ ( 2 , 2 )
ಶಂಕರಾತ್ಮಬೋಧನಾವೇದಾಂತಸಾರವಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾದಿ ( 11 , 8 )
ಶಂಕರಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾದಿನುತ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾದಿವಂದನ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾದಿವಂದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾದಿಸುರಸಂಕುಲನುತಪಾದ- ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾದ್ಯಮರರ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾದ್ಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾನತ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾನುತ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾಪ್ತ ( 2 , 2 )
ಶಂಕರಾಪ್ತನು ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾಭರಣ ( 2 , 2 )
ಶಂಕರಾಭರಣಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾಭರಣಾದ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾಯ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾರೂಪಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾರ್ಚಿತ ( 2 , 2 )
ಶಂಕರಾರ್ಚಿತನ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾರ್ಚಿತನು ( 2 , 2 )
ಶಂಕರಾರ್ಯ ( 5 , 1 )
ಶಂಕರಾರ್ಯಬೋಧ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾರ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಾವ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಿ ( 40 , 15 )
ಶಂಕರಿ1 ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಿ2 ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಿ3 ( 2 , 1 )
ಶಂಕರಿ5 ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಿಕುಂಭಪಯೋಧರಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಿಗೆ ( 3 , 3 )
ಶಂಕರಿತ್ರಿಜಗಜ್ಜನನಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಿಮನೋಹರ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಿಮಹಾಪಾಪಧ್ವಂಸಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಿಯೆ ( 2 , 2 )