ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಡನಮುಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಒಡನವತರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಒಡನವರು ( 1 , 1 )
ಒಡನಾಗ ( 1 , 1 )
ಒಡನಾಟ ( 3 , 2 )
ಒಡನಾಟವಕಟ್ಟಿದ ( 1 , 1 )
ಒಡನಾಟಾ ( 1 , 1 )
ಒಡನಾಡ ( 1 , 1 )
ಒಡನಾಡದೆ ( 1 , 1 )
ಒಡನಾಡಿ ( 8 , 7 )
ಒಡನಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಒಡನಾಡಿಮುದ್ದುಮೋಹದ ( 1 , 1 )
ಒಡನಾಡು ( 1 , 1 )
ಒಡನಾಡುತೈದಾನೆ ( 1 , 1 )
ಒಡನಾಡುತ್ತ ( 2 , 2 )
ಒಡನಾಡುವ ( 3 , 2 )
ಒಡನಾಡುವಎಲ್ಲಮಿಥ್ಯೆಎಂದರಿವ4ಸಂಶಯ ( 1 , 1 )
ಒಡನಾಡುವಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡನಾಡುವಾ ( 1 , 1 )
ಒಡನಾರು ( 1 , 1 )
ಒಡನಿಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಒಡನಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಒಡನಿಹ ( 1 , 1 )
ಒಡನಿಹನು ( 1 , 1 )
ಒಡನುಡಿದ ( 1 , 1 )
ಒಡನುಡಿಸಲೆ ( 1 , 1 )
ಒಡನುಡಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಒಡನುದ್ಧರಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಒಡನೆ ( 93 , 27 )
ಒಡನೆಓವಿ ( 1 , 1 )
ಒಡನೆನುಡಿದ ( 1 , 1 )
ಒಡನೆಮೆಲುವ ( 1 , 1 )
ಒಡನೆಯೆ ( 2 , 2 )
ಒಡನೆರಡೊಂದಾಗದನಕ ( 1 , 1 )
ಒಡನೆರುಂಡಮಾಲೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಡನೊಡನಾಲಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಒಡನೊಡನೆ ( 6 , 5 )
ಒಡನೊಡನ್ಹುಟ್ಟ್ಹುಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಒಡನೋಡ ( 1 , 1 )
ಒಡಂಪಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಒಡಂಬಟ್ಟ ( 2 , 2 )
ಒಡಂಬಟ್ಟು ( 6 , 5 )
ಒಡಂಬಡದು ( 1 , 1 )
ಒಡಂಬಡದೇಕಾಂತದಿ ( 2 , 2 )
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಂಬಡಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಂಬಡುವರೇ ( 1 , 1 )
ಒಡಂಬಡೊ ( 1 , 1 )
ಒಡಮೂಡಿ ( 9 , 3 )
ಒಡಮೂಡುತ ( 1 , 1 )