ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸದರವಿಲ್ಲವೆ ನಿಜಯೋಗ |ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ |<?xmಟ veಡಿsioಟಿ='1.0' eಟಿಛಿoಜiಟಿg='uಣಜಿ-8'?>ಗುರು ದಿನಂಬರನ ಸಂಯೋಗ ಪ.ಅಡಿಯನಂಬರ ಮಾಡದನಕ | ಅಗ್ನಿ |ಕಿಡಿಯೆದ್ದು ಮೇಲಣ ಕೊಡನುಕ್ಕದನಕ ||ಒಡನೆರಡೊಂದಾಗದನಕ | ಅಲ್ಲಿ |ಒಡಗೂಡಿಅಂಗನೆನುಡಿ ಕೇಳದನಕ1ನಾಡಿ ಹಲವು ಕಟ್ಟದನಕ | ಬ್ರಹ್ಮ |ನಾಡಿಯೊಳು ಪೊಕ್ಕು ಮುಳುಗಾಡದನಕಕಾಡುವ ಕಪಿ ಸಾಯದನಕ | ಸತ್ತಓಡಿನೊಳಗೆ ರಸ ಕಟ್ಟಿಕ್ಕದನಕ 2ಅರಿಕುಂಭ ಕಾಣದನಕ | ಅಲ್ಲಿ |ಸಾಧಿಸಿ ಭೇದಿಸಿ ಸವಿಯುಣ್ಣದನಕ ||ಭೇದವು ಲಯವಾಗದನಕ | ಬಡ |ದಾದಿಕೇಶವ ನಿಮ್ಮ ನೆಲೆಗಾಣದನಕ 3
--------------
ಪುರಂದರದಾಸರು