ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಂಗುರಗಳುರನ್ನದಲ್ಲಣಿವೆಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರಗಳೊಳು ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರಗಳ್ಹೊಳೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರಗುರುಳ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರಗೂದಲು ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರಡ್ಡಿಕಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರತಿತ್ತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರದ ( 4 , 4 )
ಉಂಗುರದಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರಧರಣಿಸುತೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರನೀಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರಬೆರಳ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರಮತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಉಗುರಲಿ ( 2 , 2 )
ಉಗುರಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರವ ( 7 , 5 )
ಉಂಗುರವನಿಟ್ಟೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರವನಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರವನಿತ್ತವಗೆದೈತ್ಯಪುರವನು ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರವನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರವನಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರವನು ( 2 , 2 )
ಉಂಗುರವನೂ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರವನ್ನಿತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರವನ್ನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರವಾ ( 2 , 2 )
ಉಂಗುರವಿಟಪುರುಷರ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರವಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರವಿಟ್ಟು ( 3 , 3 )
ಉಂಗುರವಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರವಿತ್ತನೇ2ಚೂಡಕವ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರವಿತ್ತು ( 3 , 3 )
ಉಂಗುರವಿತ್ತುಜಗತಿಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರವಿರಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರವು ( 5 , 5 )
ಉಂಗುರವೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ( 1 , 1 )
ಉಗುರಿಂದುದರವ ( 1 , 1 )
ಉಗುರಿನಸಿಗಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಗುರಿನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಉಗುರಿನಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಗುರಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರು ( 6 , 6 )
ಉಂಗುರುಗುರುಳಿನ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರುಗುರುಳು ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರುವ ( 1 , 1 )
ಉಗುರೊತ್ತುವ ( 1 , 1 )
ಉಗುರ್ಗೊನೆಆ ( 1 , 1 )