ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನಂತವಭಸ್ಮ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನುಪೂರೈಸಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೂ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೆಲ್ಲಈರಡಿಮಾಡಿತುಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಗಿಹುದೆಂದೂ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವುಮನ್ನಿಸು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವುಸ್ವಚ್ಚಜಲವಾಗಸುರಿದಾವುಸ್ವಚ್ಚ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲಿಖಂಡವ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತರ್ಯಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾದಿಗಳಿಗೆಕರುಣಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೈಕ್ಯಪುರದಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೈಕ್ಯವು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಢ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ( 9 , 7 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂತ ( 4 , 4 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮಿಯುಬ್ರಹ್ಮನೊಳು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ( 38 , 26 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕರನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕರಿಗಾಟಕ್ಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕರಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕರು ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕಾಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ( 10 , 9 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗಳವೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ( 3 , 3 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆಅಳವಲ್ಲಹುದಹುದೈ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆಪ<?xmಟ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ( 14 , 7 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೊಂದಿತ ( 2 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೊಂದು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೊಮ್ಮನದ್ಹೊಗಳುತ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೊಳಗಿಪ್ಪನೆನ್ನುವರ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೊಳು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಾದಿ ( 1 , 1 )