ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಣಾತತ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ( 4 , 4 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಗಣಿತಗಳನಲ್ಲಿನಟಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಭಾವಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಾದರು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿಗೊಂದುಪಾದ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿರುವವನಂತ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳೊಳ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಘಟವ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜನನಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜನನಿಸುಕ್ಷೇಮಪ್ರದಾಯಿನಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜಾದ್ಯಂಗೀತೇ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡತೋರ್ದಗೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲಿ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾಚೀಲಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿ ( 4 , 4 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಡೆಯ ( 3 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಡೆಯಉಂಡು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಡೆಯನ ( 3 , 3 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಡೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳು ( 5 , 3 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಧರನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಧಾರಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಥನ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ( 6 , 5 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಆದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕನ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕನಾದವ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕನೆಂದೊದರುತಿಹಾನಂತ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪತಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪಾಪಾಗ್ನಿಯು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪಾಪಾಗ್ನಿಯುಮಂಡೆಯೊಳುರಿವುದು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪಾಲ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪಿಂಡಾಂಡಪಶಿವಜೀವನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಕೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಬಾಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಯೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡರೂಪ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ ( 9 , 9 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನಜಾಕ್ಷಿಯರ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನಡಗಿಸಿ ( 1 , 1 )