ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಲಿದು ( 212 , 58 )
ಒಲಿದು3 ( 1 , 1 )
ಒಲಿದು4 ( 1 , 1 )
ಒಲಿದುಆಶಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದುಕೂಡಿಕೊಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದುಕೊಂಡಾಡುವರು6 ( 1 , 1 )
ಒಲಿದುದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದುಧರಿಸಿಹ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದುನಗವನ್ನ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದುನಾಸಿಕದೊಳು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದುಪವಮಾನನೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದುಪಾಲಿಸು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದುಪ್ಪವಡಿಸೊ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದುಬಾಹುದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದುಭಸ್ಮಾಸುರ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದುಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದುಸೂಳಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದೂ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದೂತವಕಾದಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದೂಳಿಗವನು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದೆ ( 9 , 9 )
ಒಲಿದೆನಗಿತ್ತರು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದೆನಗಿತ್ತುದೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದೆನಗೆ ( 3 , 3 )
ಒಲಿದೆನ್ನ ( 7 , 5 )
ಒಲಿದೆನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದೆಮ್ಮನು ( 2 , 2 )
ಒಲಿದೆಹೆತ್ತವರೊತ್ತಾದರೆವಾಸುದೇವ2ಅಗ್ರಜಾವಜÕ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದೇ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದೈತರೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದೊಡಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದೊಡಗೂಡಿದ-ರಾಮನ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದೊಲಿದಾಡುತ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದೊಲಿದಾಡುವ2 ( 1 , 1 )
ಒಲಿದೊಲಿದು ( 2 , 2 )
ಒಲಿದೊಲಿಯುತ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದ್ವರವ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಪಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಮೆ ( 9 , 7 )
ಒಲಿಮೆಗೇ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಮೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಮೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಮೆಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಮೆಯಿಂನಿಂತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಮೆಯು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯ ( 5 , 5 )
ಒಲಿಯಆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯದಲಿರುವಿಅನುದಿನ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯದಲೆ ( 2 , 2 )