ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತ್ರ್ಯೆಲೋಕ್ಯನಾಥ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ರಿದಶ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ರಿದಶರೊಂದಿತ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ರಿಭುವನದೊಡೆಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ತ್ವಂ ( 13 , 8 )
ತ್ವ- ( 3 , 2 )
ತ್ವಕು ( 2 , 2 )
ತ್ವಕುರೂಪ ( 1 , 1 )
ತ್ವಕ್ ( 1 , 1 )
ತ್ವಕ್ಕರುಣವನ್ನು ( 1 , 1 )
ತ್ವಕ್ಕಿಗೇನುಛಳಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವಕ್ಕು ( 2 , 2 )
ತ್ವಕ್‍ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವಗಾದಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯವ ( 1 , 1 )
ತ್ವಗೇಂದ್ರಿಯವ ( 1 , 1 )
ತ್ವಗೇಂದ್ರಿಯವು ( 1 , 1 )
ತ್ವಗ್ರೋಮ ( 1 , 1 )
ತ್ವಂಚ ( 2 , 2 )
ತ್ವಚಿತ್ತಾನುಸಾರ ( 1 , 1 )
ತ್ವಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ತ್ವಚೇಂದ್ರಿಯದಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವಚ್ಚರ- ( 2 , 1 )
ತ್ವಚ್ಚರಣ ( 2 , 2 )
ತ್ವಚ್ಚರಣ2 ( 1 , 1 )
ತ್ವಚ್ಚರಣಕಮಲ ( 1 , 1 )
ತ್ವಚ್ಚರಣಾಬ್ಜದ್ರುಮಛಾಯಾಶ್ರಿತರ ( 1 , 1 )
ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವಜನ ( 1 , 1 )
ತ್ವತದಾಂಬುಜ ( 1 , 1 )
ತ್ವತಿಯಂ ( 1 , 1 )
ತ್ವತು ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ ( 2 , 2 )
ತ್ವತ್ಕøಪಯಾ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಕಥಾಶಾಸ್ತ್ರ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್‍ಕೃತ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್‍ಕೃತತುಂಗಮಹಿಮ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಪದ ( 6 , 6 )
ತ್ವತ್ಪದÀ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಪದಕಮಲಗಳಿಗೆಮ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಪದವನೀ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಪದವಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಪರ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಪಾ- ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಪಾದ ( 7 , 5 )
ತ್ವತ್ಪಾದದಿರವ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಪಾದಯುಗಳಕಭಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಪಾದವೇ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಪಾದಾಂ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬುಜವಿತ್ತು ( 1 , 1 )