ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯಜಮಾನನೇ ( 1 , 1 )
ಯಜಮಾನಿಯೆನಿಸಿಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಯಂಜಲ ( 1 , 1 )
ಯಜಿÕಯ ( 1 , 1 )
ಯಜಿಪ ( 1 , 1 )
ಯಜಿಪರ ( 1 , 1 )
ಯಜಿಪರಭೀಷ್ಟದ ( 1 , 1 )
ಯಜಿಸಿ ( 5 , 5 )
ಯಜಿಸಿದನು ( 1 , 1 )
ಯಜಿಸಿದನೆ ( 1 , 1 )
ಯಜಿಸು ( 2 , 2 )
ಯಜಿಸುತ ( 2 , 1 )
ಯಜಿಸುವ ( 2 , 2 )
ಯಜಿಸುವುದೆಲ್ಲ1 ( 1 , 1 )
ಯಜು:ಸಾಮಾಥರ್ವಣ ( 1 , 1 )
ಯಜುರ್ವೇದವು ( 2 , 2 )
ಯಜುರ್ವೇದವೆ ( 1 , 1 )
ಯಜುರ್ವೇದಸಾಮಅಥರ್ವಣ ( 1 , 1 )
ಯಜುಸ್ ( 1 , 1 )
ಯಜುಸ್ಸಾಮಅರ್ಥರ್ವಾಂಗಿರಸಕೆ ( 1 , 1 )
ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಣದಅನುಪಮ ( 1 , 1 )
ಯಜೆÕೀಶ ( 1 , 1 )
ಯಜೆÕೀಶಇಜ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯಜೊÕೀಪವೀತಾವ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞ ( 38 , 20 )
ಯಜ್ಞಕಧಿಪತಿಯಾಗಿಸೇರಿ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಕುಂಡ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಕುಂಡದೊಳಗುದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಕುಂಡದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಕುಂಡದೊಳುದ್ಭವಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಕೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಕೇ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಗಳಾಚರಿಸು ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಗಳು ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞತುರಗ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞದತ್ತ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞದಲಿ ( 2 , 2 )
ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿಈದೇವ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞದಿ ( 3 , 3 )
ಯಜ್ಞದುಪವೀತ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞದೋಳ್‍ಬದ್ಧ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞನಾಮಕ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞನಾಮಾ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞನಿವೊಲಿದುವ್ಯಕ್ತನಾದೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞನುಬಂದ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಪತ್ಯರಿಗೊಲಿದ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಪರಮಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಪಾಲಕನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಪಾಲನೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಪುರಷ ( 1 , 1 )