ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಋಣವನೂಧರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಋಣವನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಋಣವಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಋಣವಾಕಳಿವ ( 1 , 1 )
ಋಣವಿದ್ದುದನು ( 1 , 1 )
ಋಣವಿಮೋಚನಿ ( 1 , 1 )
ಋಣವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಋಣವು ( 3 , 2 )
ಋಣವೆಂಬ ( 2 , 2 )
ಋಣವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಋಣವೇ ( 1 , 1 )
ಋಣವೇನು ( 1 , 1 )
ಋಣಸೂತಕವು ( 1 , 1 )
ಋಣಸೇವೆ ( 1 , 1 )
ಋಣಹರ ( 1 , 1 )
ಋಣಾನು- ( 1 , 1 )
ಋಣಿ ( 1 , 1 )
ಋಣಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಋಣಿಗಿಲ್ಲೆಂದುಭಾವಜ್ಞರರು'ದ ( 1 , 1 )
ಋಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಋಣಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಋಣಿಯನೂಎಣಿಸಲಾ ( 1 , 1 )
ಋಣಿಯಾಗಿಪ್ಪನೈಯ ( 1 , 1 )
ಋಣಿಯಾಗುವರಯ್ಯ2 ( 1 , 1 )
ಋಣಿಯು ( 1 , 1 )
ಋತತÀರುಣಿ ( 1 , 1 )
ಋತದಶನೀಶದ್ರಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಋತು ( 4 , 3 )
ಋತುಗಳಗಸಣೆಗಂಜದೆ ( 1 , 1 )
ಋತುಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಋತುಗಳುನಳಿನಾಕ್ಷನ ( 1 , 1 )
ಋತುಧರ್ಮಕಳುಕೆ ( 1 , 1 )
ಋತುಂಬರ ( 1 , 1 )
ಋತುಮಂತ ( 1 , 1 )
ಋತುಯಿಲ್ಲದವಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಋತುಶಾಂತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಋತುಸತ್ ( 1 , 1 )
ಋತ್ವಯನ ( 1 , 1 )
ಋತ್ವಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಾಚಾರ್ಯಆ ( 1 , 1 )
ಋಬಂಡಿಗಳೇ ( 1 , 1 )
ಋಭು ( 1 , 1 )
ಋಭುಗಣನುತ ( 1 , 1 )
ಋಭುಜಾದ್ಯರು ( 1 , 1 )
ಋಭುವೀಗೆರಗುವೆ ( 1 , 1 )
ಋಭುವೀಗೆರಗೂವೆ ( 1 , 1 )
ಋಭುವೊಂದು ( 1 , 1 )
ಋಷಭ ( 10 , 6 )
ಋಷಭದತ್ತ ( 1 , 1 )