ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹ್ಯಾಗೆಂದುನೀನುತಿರುಗಿದಿ ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಗೆದೇಹ ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಂಗೆನುತ ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಗೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಗೆಪತ್ರ ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಗೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಗೆಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಗೆಬೊಗ್ಗೂವಡೆದ ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಗೆಯದ ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಗೆವಾರಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಗೆಶಬ್ದವು ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಂಗೆಸಂಚಿತಾಗಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಗೆಸಂಸಾರದೊಳಗಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಂಗೆಸುಮ್ಮನಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಗೆಹುಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಗೆಹುರಿದ ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಗೇ ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾಗೊ ( 2 , 2 )
ಹ್ಯಾವ ( 9 , 2 )
ಹ್ಯಾವಹೆಮ್ಮೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಹ್ಯಾವಾ ( 1 , 1 )
ಹ್ಯೊದೆ ( 1 , 1 )
ಹ್ರಸ್ವಗಳ ( 1 , 1 )
ಹ್ರಸ್ವಗೈ ( 1 , 1 )
ಹ್ರಸ್ವಗೈವುದು ( 1 , 1 )
ಹ್ರಾಸ ( 5 , 5 )
ಹ್ರಾಸಕಾಲದಿ ( 1 , 1 )
ಹ್ರಾಸಗಳಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಹ್ರಾಸವರ್ಜಿತವಿಹಗತೈಜಸಪ್ರಾಜÕವಿಶ್ವಾವಸ್ಥತ್ರಯದಾತಾಅಹಿತನಾಶ ( 1 , 1 )
ಹ್ರಾಸವಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ಹ್ರಾಸವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಹ್ರಾಸವಿಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಹ್ರಾಸವೇನೋ ( 1 , 1 )
ಹ್ರಾಸಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಹ್ರೀ ( 2 , 1 )
ಹ್ರೀಂಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಹ್ರೀಂಕಾರಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಹ್ರೀಮೂರ್ತಿಹದಿಮೂರು ( 1 , 1 )
ಹ್ಲಾದ ( 4 , 4 )
ಹ್ಲಾದನ ( 1 , 1 )
ಹ್ಲಾದನನ ( 1 , 1 )
ಹ್ಲಾದಪೋಷಕ ( 1 , 1 )
ಹ್ಲಾದರಾಜರು ( 1 , 1 )
ಹ್ಲಾದವರದ ( 1 , 1 )
ಹ್ಲೀಕ ( 1 , 1 )
ಹ್ವಯನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹ್ವಾರ್ ( 1 , 1 )
ಹ್ವಾಲಗ ( 1 , 1 )