ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೋರಗನೆನ್ನುತ ( 1 , 1 )
ಹೋರಟೆಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹೋರದಿರೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಹೋರಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಹೋರಲೆ ( 1 , 1 )
ಹೋರಳುವ ( 1 , 1 )
ಹೋರಾಟ ( 1 , 1 )
ಹೋರಾಟಬಾಲೆಯರಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೋರಾಟವನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಹೋರಾಟವಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋರಾಟವೀ ( 1 , 1 )
ಹೋರಾಟವೇ ( 1 , 1 )
ಹೋರಾಟಹೆಬ್ಬಾಲೆಯರಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೋರಾಡದಿರಿ ( 1 , 1 )
ಹೋರಾಡಬಲ್ಲೆಯ-ಬಲ್ಲೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಹೋರಾಡಿ ( 2 , 2 )
ಹೋರಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಹೋರಾಡಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಹೋರಾಡಿದವನು ( 1 , 1 )
ಹೋರಾಡಿಯಳುತಿಪ್ಪೆ ( 1 , 1 )
ಹೋರಾಡುಆರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹೋರಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಹೋರಿ ( 7 , 5 )
ಹೋರಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಹೋರಿತು ( 1 , 1 )
ಹೋರಿದಾ ( 1 , 1 )
ಹೋರಿದಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹೋರಿಯ ( 1 , 1 )
ಹೋರಿಯು ( 1 , 1 )
ಹೋರಿಯೆನ್ನೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಹೋರುತಲಿದಕೋಆರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಹೋರುತಾ ( 1 , 1 )
ಹೋರುವ ( 1 , 1 )
ಹೋರೆ ( 2 , 2 )
ಹೋರೆ8 ( 1 , 1 )
ಹೋರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹೋರೊ ( 1 , 1 )
ಹೋರ್ಯಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಹೋರ್ಯಾಡಿಸಣ್ಣವರ ( 1 , 1 )
ಹೋಲದ ( 1 , 1 )
ಹೋಲಲಾರೆ2 ( 1 , 1 )
ಹೋಲಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋಲಿಕಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಲಿಕೀಲ್ಯಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಹೋಲಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಲಿಕೆಗಳನಿಟ್ಟುತಿಳಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಲಿಕೆಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಲಿಕೆಯು ( 1 , 1 )
ಹೋಲಿನೆನ್ನಗುಣವ ( 1 , 1 )
ಹೋಲಿಸಿ ( 1 , 1 )