ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕಡುಕೃಪೆಯಿಂದಹರಿ ಒಲದರೆ ಸತ್ಯದ<?xmಟ veಡಿsioಟಿ='1.0' eಟಿಛಿoಜiಟಿg='uಣಜಿ-8'?>ನಡೆವಳಿ ಮೌನವೆ ಸಾಕ್ಷಿದೃಡ ಭಕ್ತರಿಗುಣಬಡಿಸಿದಂಥವರಿಗೆಷಡುರ ಸ್ನಾನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ ಮನುಜಗೆ - ದಿವ್ಯಾನ್ನವುಂಬುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಅನ್ನದಾನ ಮಾಡದ ಮನುಜಗೆ - ಸರರನ್ನಕೆ ಬಾಯ್ಬಿಡುವುದೆ ಸಾಕ್ಷಿ 1ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡದ ಮನುಜಗೆ ಚೆಲ್ವಹೆಣ್ಣಿನ ಭೋಗವೇ ಸಾಕ್ಷಿಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡದ ಮನುಜಗೆ -ಪರಹೆಣ್ಣಿನ ಹೋರಾಟವೇ ಸಾಕ್ಷಿ 2ಪರರಿಗೊಂದು ತಾನೊಂದುಂಬುವರಿಗೆಜ್ವರ -ಗುಲ್ಮ ರೋಗವೇ ಸಾಕ್ಷಿಪರಿಪರಿ ವಿಧದಿಂದ ಹಿರಿಯರ ದೂರುವಗೆತಿರಿದು ತಿಂಬುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ 3ಕಂಡ ಪುರುಷಗೆ ಕಣ್ಣಿಡುವ ಸತಿಯು - ತನ್ನಗಂಡನ ಕಳೆಯುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಪುಂಡತನದಿಪರ ಹೆಂಗಳೆನುಳುಪುವಗೆಹೆಂಡಿರು ಕಳೆವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ 4ಕ್ಷೇತ್ರದಾನದ ಮಾಡಿದ ಮನುಜಗೆ - ಏಕಛತ್ರದ ರಾಜ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು ತಿಳಿ ಪುರಂದರವಿಠಲನಭಕ್ತನಾಗುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ 5
--------------
ಪುರಂದರದಾಸರು