ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘೋಟಕವದನ ( 1 , 1 )
ಘೋಟಕವಹನ ( 1 , 1 )
ಘೋಟಕವೇರಿ ( 1 , 1 )
ಘೋಟಕಾ ( 1 , 1 )
ಘೋಟಕಾನನವಿಶ್ವ ( 1 , 1 )
ಘೋಟಕಾಸ್ಯ ( 1 , 1 )
ಘೋಟಕಾಸ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಘೋಟಿಸಿಸೂತ್ರವ ( 1 , 1 )
ಘೋಡವದೆತ್ತಮಾಡ್ವ ( 1 , 1 )
ಘೋಡಶ ( 1 , 1 )
ಘೋರ ( 215 , 58 )
ಘೋರಂ1 ( 1 , 1 )
ಘೋರಕಂಟಕದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘೋರಕರ್ಮವ ( 1 , 1 )
ಘೋರಕಾರ ( 1 , 1 )
ಘೋರಕುವಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಘೋರಕೃತ್ಯವೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರಕ್ಷಯ ( 1 , 1 )
ಘೋರಘೋರ ( 1 , 1 )
ಘೋರಘೋರಘೋಷ ( 1 , 1 )
ಘೋರತನಕೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರತನದ ( 1 , 1 )
ಘೋರತನವ ( 1 , 1 )
ಘೋರತನು ( 1 , 1 )
ಘೋರತಪ ( 1 , 1 )
ಘೋರತಪಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘೋರತಮಸಿ ( 1 , 1 )
ಘೋರತಮಾ ( 1 , 1 )
ಘೋರತರ ( 16 , 11 )
ಘೋರತರದ ( 4 , 4 )
ಘೋರತರರು ( 1 , 1 )
ಘೋರತರವಾದ ( 1 , 1 )
ಘೋರತಾಪ ( 1 , 1 )
ಘೋರತಾಪದಿ ( 2 , 1 )
ಘೋರತಾಪದಿರಲೇನಪಾರಜ್ಞಾನಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಘೋರತಾಪವು ( 1 , 1 )
ಘೋರದ ( 1 , 1 )
ಘೋರದನುಜ ( 1 , 1 )
ಘೋರದಿತಿಜ ( 1 , 1 )
ಘೋರದುರಿತ ( 9 , 8 )
ಘೋರದುರಿತನಾಶಕ ( 1 , 1 )
ಘೋರದುರಿತಪರಿಹಾರ ( 1 , 1 )
ಘೋರದುರಿತಭವದಮೂಲ ( 1 , 1 )
ಘೋರದುರಿತವನಕೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರದುರಿತಾರಣ್ಯ ( 1 , 1 )
ಘೋರದುರಿತೌಘ ( 1 , 1 )
ಘೋರದೈತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಘೋರದೈತ್ಯನ ( 2 , 2 )
ಘೋರದೈತ್ಯಸಂಹಾರ ( 1 , 1 )
ಘೋರದೈತ್ಯೇಯ ( 1 , 1 )