ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೋಗುವಾ ( 3 , 3 )
ಹೋಗುವಾಗ ( 14 , 11 )
ಹೋಗುವಾಗಎತ್ತಿವನ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಾಗಪುರಂದರವಿಠಲ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಾಗಯಾತರಮಾನತಿಳಕೊ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಾಗವು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಾಗಸತಿಸುತರು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಾತನ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಿ ( 5 , 4 )
ಹೋಗುವಿಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಿಯಲ್ಲೋ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಿರೀಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುದಘರಾಶಿಯು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುದನು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುದನ್ನು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುದಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುದರಿಂದಅಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುದಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುದು ( 12 , 10 )
ಹೋಗುವುದುತನುವದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುದುದಾವ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುದೂಪಚಂದದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುದೆ ( 2 , 2 )
ಹೋಗುವುದೆಂತು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುದೆಂದಾ- ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುದೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುದೆಲ್ಲಿಗೆಂಬುದನು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುದೇ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುದೊಳಿತೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುವಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವುವು ( 3 , 3 )
ಹೋಗುವೆ ( 11 , 9 )
ಹೋಗುವೆಅದ್ದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವೆನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವೆನಾನು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವೆನು ( 2 , 2 )
ಹೋಗುವೆನೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವೆನೆಯಲ್ಲ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವೆನೊ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವೆಯೋಮನೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವೊಣೀಗ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆ ( 17 , 13 )
ಹೋಗೆಂದ ( 2 , 1 )
ಹೋಗೆಂದದ್ದ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆಂದರೆ ( 2 , 1 )
ಹೋಗೆಂದಳಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆಂದಳು ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆಂದಾ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆಂದು ( 7 , 6 )