ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದ್ವೀಪವಾಸಿಯೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ದ್ವೀಪವು ( 1 , 1 )
ದ್ವೀಪಾಂತರದ ( 2 , 2 )
ದ್ವೀಪಾಂತರವಾಸಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವೀಪಾದಿ ( 3 , 1 )
ದ್ವೀಪಾದ್ಯಾಲಯಗಳಸುಪದ ( 1 , 1 )
ದ್ವೀಪಾಧಿಪ ( 2 , 2 )
ದ್ವೀಪಾನಂತ ( 1 , 1 )
ದ್ವೀಪಾನಂತಾಸನ ( 1 , 1 )
ದ್ವೆತ್ಯರನ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಗವೇಗೋರು ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷ ( 22 , 17 )
ದ್ವೇಷಕೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷಖಲಜನರ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷಗಳ ( 4 , 4 )
ದ್ವೇಷದ ( 2 , 2 )
ದ್ವೇಷದಲಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷದವನಲ್ಲ-ಇದು ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷದವನು ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷದಿ ( 2 , 2 )
ದ್ವೇಷದಿಂದ ( 2 , 2 )
ದ್ವೇಷದಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷದಿಂದಿರೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷದೊಳು ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷಮಾಡುವನ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷವ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷವನಿಕ್ಕಿದ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷವನು ( 2 , 2 )
ದ್ವೇಷವನು1 ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷವನೆ ( 2 , 2 )
ದ್ವೇಷವನೆಸಗಿದರು ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷವನ್ನು ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷವರ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷವಳಿದುಆಸೆಯೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷವು ( 2 , 2 )
ದ್ವೇಷವೆಣಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷವೇಕೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷಸಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷಾಗ್ನಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷಾದಿಗಳ ( 2 , 2 )
ದ್ವೇಷಾದಿಗಳಿವರೊಳಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷಾಧಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷಾನಿತ್ಯ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷಿ ( 11 , 6 )
ದ್ವೇಷಿಇಂದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷಿಗಳ ( 2 , 2 )
ದ್ವೇಷಿಗಳನುದಿನ ( 1 , 1 )
ದ್ವೇಷಿಗಳಾಗಿ ( 1 , 1 )