ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದ್ವಾರ್ಯಾಮನಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾಲೆನಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ದ್ವಾವಿಮಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾಸನೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾಸನೆಯನು ( 1 , 1 )
ದ್ವಾಸು- ( 1 , 1 )
ದ್ವಾಸುಪ- ( 1 , 1 )
ದ್ವಾಸುಪರುಣನಂತೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ( 3 , 2 )
ದ್ವಾಸುಪರ್ಣವೆಂಬುವುದಕೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾಸುಪರ್ಣವೆಂಬೊ ( 3 , 2 )
ದ್ವಾಸುಪರ್ಣವೆಂಬೊವಾಶೃತಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾಸುಪರ್ಣಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವಾಸೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿ ( 9 , 7 )
ದ್ವಿಕ್ಷಡಬ್ಧದ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಗುಣ2 ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಗುಣದಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿಹ್ಯವೊ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಗುಣವಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಗುಣಿಸಂಕ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಗುಣಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜ ( 36 , 17 )
ದ್ವಿಜಕರ್ತ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಕುಲ ( 3 , 3 )
ದ್ವಿಜಕುಲಕೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಕುಲಜರಾಗ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಕುಲದಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಕುಲದೀಪ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಕುಲನಂದನ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಕುಲನಂದನ)ವಿಜಯದ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಕುಲವ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಕುಲವರಿಷ್ಠಾಯ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಕುಲವಾರಿಧಿಚಂದ್ರನಂತೆ1ವೇದ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಕುಲವಾಳ್ದೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಕುಲೋತ್ತಮರಾದವರುಕೇಳಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಕೃತ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಕೇತ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಕೇತನ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಗಜ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಗಣ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಗಣನಾಥನೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಗಣಿಕೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಂಗಮ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಗಮನ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಗುರೂ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಗೃಹದೇವ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಂಗೆ ( 3 , 3 )
ದ್ವಿಜಗೆಕೊಟ್ಟೊ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಗೊಲಿದು ( 1 , 1 )