ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಳುಕದೆ ( 4 , 4 )
ಅಳುಕನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಅಳುಕಿ ( 6 , 6 )
ಅಳುಕಿದಾಮನದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಳುಕುತ ( 2 , 2 )
ಅಳುಕುವ ( 1 , 1 )
ಅಳುಕುವನೆ ( 1 , 1 )
ಅಳುಕುವುದೆ ( 1 , 1 )
ಅಳುಕೆಜಿನುಗದಿರು ( 1 , 1 )
ಅಳುಕೆನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಳುತ ( 3 , 3 )
ಅಳುತಲಿರುವ ( 1 , 1 )
ಅಳುತಲುಸುರುವಹರವಿ ( 1 , 1 )
ಅಳುತಾನೆ_ಬಾರೆ- ( 1 , 1 )
ಅಳುತಾರೆ ( 1 , 1 )
ಅಳುತಾವೆ ( 1 , 1 )
ಅಳುತಿರಲು ( 2 , 2 )
ಅಳುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಅಳುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಅಳುತ್ತಾದರು ( 1 , 1 )
ಅಳುಪಿದನಸೂಡಿದಾತನ ( 1 , 1 )
ಅಳುಪಿದವನೇ ( 1 , 1 )
ಅಳುಪಿದಾತಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಳುಮೋರೆ ( 1 , 1 )
ಅಳುವ ( 3 , 3 )
ಅಳುವಂತೆಪರಸ್ತ್ರೀಯ ( 1 , 1 )
ಅಳುವದೈಸೆ ( 1 , 1 )
ಅಳುವದ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಳುವದ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಳುವರ ( 1 , 1 )
ಅಳುವರೇ1 ( 1 , 1 )
ಅಳುವರೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಅಳುವವನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಳುವವರಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಅಳುವಸೋಜಿಗನೋಡಿ1ಶುದ್ಧ ( 1 , 1 )
ಅಳುವಾಗಹಾಲ ( 1 , 1 )
ಅಳುವಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಅಳುವಿರಿ ( 1 , 1 )
ಅಳುವಿಲ್ಲದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಳುವುದ ( 1 , 1 )
ಅಳುವುದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಳುವುದು ( 3 , 3 )
ಅಳುವುದೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಳುವುದೇತಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಳುವುದೇತಕೋ1ಎಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಅಳುವೆ ( 1 , 1 )
ಅಳುವೊ ( 2 , 1 )
ಅಳುಹಿದ ( 1 , 1 )
ಅಳೆ ( 1 , 1 )
ಅಳೆದ ( 10 , 9 )