ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಳಲೇಕೆ2 ( 1 , 1 )
ಅಳವಟ್ಟ ( 4 , 3 )
ಅಳವಟ್ಟಮುತ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಳವಟ್ಟು ( 6 , 3 )
ಅಳವಟ್ಟುಕೂಡು ( 1 , 1 )
ಅಳವಡಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಅಳವಡಿಸಿ ( 6 , 6 )
ಅಳವಡಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಅಳವಡಿಸಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಳವಡಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಳವಲ್ಲ ( 12 , 10 )
ಅಳವಲ್ಲಆಚರಿತ ( 1 , 1 )
ಅಳವಲ್ಲಔದಾಸೀನ ( 2 , 2 )
ಅಳವಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಅಳವಲ್ಲದಡಗಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಳವಲ್ಲದಾನಂದದಿಂ ( 1 , 1 )
ಅಳವಲ್ಲವನ ( 1 , 1 )
ಅಳವಲ್ಲವಾಚಾಮ ( 1 , 1 )
ಅಳವಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಅಳವಲ್ಲವೇ ( 1 , 1 )
ಅಳವಲ್ಲಾ ( 4 , 1 )
ಅಳವಹುದೆ ( 1 , 1 )
ಅಳವಹುದೇನೋ ( 1 , 1 )
ಅಳವಿಲ್ಲದಿಹ ( 1 , 1 )
ಅಳವು ( 1 , 1 )
ಅಳವುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಅಳವೆ ( 3 , 2 )
ಅಳವೇ ( 7 , 4 )
ಅಳವೇ1 ( 1 , 1 )
ಅಳಿ ( 3 , 3 )
ಅಳಿ-ವಿಂಡುಗಳ ( 1 , 1 )
ಅಳಿ¬ೂಂಟಿ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಕುಂತಳೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಕುಂತಳೆಯೆಅಳಿಕುಂತಳೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಕುಳಗಳು ( 1 , 1 )
ಅಳಿಗಳಂತೊಪ್ಪುವ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಗಳಂತೊಪ್ಪುವಸುಳಿಗುರುಳಿನ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಗಿರಿ ( 1 , 1 )
ಅಳಿತಿದ್ದಿಲ್ಲೆಲವೋ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದ ( 12 , 10 )
ಅಳಿದಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದನಯ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದನು ( 1 , 1 )
ಅಳಿದಯ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದರೇನು ( 3 , 3 )
ಅಳಿದರೊಂದೇ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದವ ( 1 , 1 )