ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಸ್ಥಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಥಿಯು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಥಿರ ( 7 , 7 )
ಅಸ್ಥಿರ-ತಿಳಿ-ಬೇಗ-ಜೀವೋತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಥಿರತೆ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಥಿರದ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಥಿರವಣ್ಣಹೇಗಾದರು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಥಿರವೆಂದು ( 3 , 3 )
ಅಸ್ಥಿರವೆನುತ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಥಿರವೆನ್ನದೆ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಥಿರವೆನ್ನುತಾ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಪøಷ್ಟೆ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಪಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮತ್ಪರಮದೇಶಿಕ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮದಗ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮದಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮದ್ ( 2 , 1 )
ಅಸ್ಮದ್ಗುರು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮದ್ಗುರುವಂಬಿಕೇಶ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮದ್ಗುರುವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಗುರು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಗುರುಮುದ್ದು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಗುರುಶುದ್ಧ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮದ್ಗುರ್ವಂತರ್ಗತ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮದ್ದೇಶಿಕ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮದ್ದೇಶಿಕನಾದಾನು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮದ್ದೇಶಿಕನೂ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮಲ್ಲಾಭಾ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮಾದಯನೀ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮಾದ್ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ಮಾದ್ದೇಶಿಕಾ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ವತಂತ್ರ ( 6 , 4 )
ಅಸ್ವತಂತ್ರನ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ವತಂತ್ರಳ ( 2 , 1 )
ಅಸ್ವಧಿಪ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ ( 6 , 2 )
ಅಸ್ವಾತಂತ್ರಾ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಅಹ ( 32 , 16 )
ಅಹÀಲ್ಯಾದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಅಹÀಲ್ಯೇ ( 1 , 1 )
ಅಹÉೂೀ ( 1 , 1 )
ಅಹಆಸೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಈ ( 1 , 1 )
ಅಹಊರ್ವಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕರಿಸನೇ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರ ( 30 , 21 )