ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶ್ರುತಿತತಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿತತಿಗಳೊಳಗಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿತತಿಯ ( 2 , 2 )
ಶ್ರುತಿತತಿಸ್ಮøತಿವೇದ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿತತ್ತ್ವಾರ್ಥಬೋಧ ( 2 , 2 )
ಶ್ರುತಿತತ್ವವೆಂದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿತಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಧರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿನಾಥ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿನಾದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿನಿಕರಸಾರಹೋ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿನಿಷಿದ್ಧಪಥದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿನುತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿನುತವಿತತಸÀಚ್ಚರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿನುತಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿನುತಿಪುದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಪಂಕಜಗಳರಳೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಪತಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಪಥವನುಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಪುರಾಣ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಪುರಾಣಾದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಬೋಧ್ವಾಕ್ಯಗಳಭಿರತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಭೋದ್ವ್ಯಾಕ್ಯದಭಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಮತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಮಂತ್ರಗಳಿಂದುಚ್ಚರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಮಯವಾದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಮಯವಾದವರಶಂಖೋಧೃತನವರಾಭಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಮುಕ್ತರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಮುನಿಗಳುಗ್ಗಡಿಸುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯ ( 16 , 11 )
ಶ್ರುತಿಯಂತೆ ( 2 , 2 )
ಶ್ರುತಿಯನಜಗಿತ್ತನೆಂದುಸಡಗರದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯನಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯನುದ್ಧರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯನುದ್ಧರಿಸಿದುದಾರನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯನ್ನಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯನ್ನೆ ( 2 , 2 )
ಶ್ರುತಿಯಮೃತವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯರಿಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯಸೇವಿಸುತಿರುಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯಹಾನಿರೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯಾಕಾವನಯ್ಯನೆ ( 2 , 1 )
ಶ್ರುತಿಯಿಂದ10 ( 1 , 1 )