ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶ್ರುತಿ ( 105 , 39 )
ಶ್ರುತಿ- ( 2 , 2 )
ಶ್ರುತಿ-ಜಾಲ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿ-ಮೌರಿರಭಸದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಓರಲುತಿವೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಕಂಧರಯುತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಕಮಂಜ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಕಲ್ಪ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಕೀರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಗೋಚರ ( 4 , 3 )
ಶ್ರುತಿಗಗೋಚರನಹುದೋ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಗೋಚರನಾದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಗೋಚರನೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಣ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗತಸಾರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗರೆದರಾಗ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗರ್ಥವು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಳ ( 8 , 6 )
ಶ್ರುತಿಗಳನೊರೆದಧಾರಣಿಸುರರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಳರ್ಥವರಿತು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಳಾಲಾಪ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಳಿಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಳು ( 6 , 5 )
ಶ್ರುತಿಗಳೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಳೆಂಬುದನುಮನದೊಳೆಣಿಸುತಲಿಹೆನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಳೇಕದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಳೊಳು ( 2 , 2 )
ಶ್ರುತಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಾಥಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಾನಲೋಲ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗಾನಲೋಲಪಾಹಿಪ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗೀತಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗೀತೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗೂಡಿ-ಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗೆ ( 5 , 4 )
ಶ್ರುತಿಗೊಳಿಪೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗೋಚರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಗ್ಹೇಳೆನಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಘೋಷಾಲಿಸುವನೀದೃಶ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿತತಿ ( 5 , 5 )
ಶ್ರುತಿತತಿಗಗೋಚರನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿತತಿಗಳಿಗಭೇದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿತತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿತತಿಗಳಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )