ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭೋರೆನುತಲಿದೆಘಣಘಣ ( 2 , 1 )
ಭೋರೆನುತಿದೆ ( 1 , 1 )
ಭೋರೆನೆ ( 1 , 1 )
ಭೋರೆಂಬ ( 2 , 2 )
ಭೋರೆಂಬೊ ( 8 , 4 )
ಭೋರೆಂಬೋ ( 2 , 2 )
ಭೋರೈಸುವ ( 1 , 1 )
ಭೋರ್ಗರೆದು ( 1 , 1 )
ಭೋರ್ಗರೆಯಲು ( 1 , 1 )
ಭೋರ್ಗರೆಯುತ ( 3 , 2 )
ಭೋರ್ಗರೆಯುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಭೋರ್ಗರೆಯುತಿದೆ ( 2 , 1 )
ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಭೋರ್ಗರೆವ ( 5 , 4 )
ಭೋರ್ಗರೆವುತ ( 1 , 1 )
ಭೋರ್ಗರೆವುತಲ್ಯದೆ ( 1 , 1 )
ಭೋರ್ಗರೆವುದು ( 1 , 1 )
ಭೋರ್ಗುಡಿಪ ( 2 , 2 )
ಭೋರ್ಗುಡಿಸಿ ( 2 , 2 )
ಭೋರ್ಯಾಡುತಾವೆ2ನಲ್ಲೆನೆಲವ ( 1 , 1 )
ಭೋರ್ವಬ್ದಾಭ ( 1 , 1 )
ಭೋಶ್ರೀಸನಾತನ ( 1 , 1 )
ಭೋಸುದೀಪ್ತ ( 1 , 1 )
ಭೋಸುವ್ಯಾಪ್ತ ( 1 , 1 )
ಭೋಳಾ ( 1 , 1 )
ಭೋಳಾದೇವ ( 1 , 1 )
ಭೋಳೆ ( 1 , 1 )
ಭೋೀಗಾ ( 1 , 1 )
ಭೌಂ ( 1 , 1 )
ಭೌತಿಕ ( 12 , 8 )
ಭೌತಿಕಅಂಶಿ ( 1 , 1 )
ಭೌತಿಕಗಳ ( 1 , 1 )
ಭೌತಿಕವು ( 1 , 1 )
ಭೌತಿಕಾದೇಹಜನಿತಾಗಾಧ ( 1 , 1 )
ಭೌತಿಯಿಂದಷ್ಟಮದ ( 1 , 1 )
ಭೌದ್ದಾವತಾರನ ( 1 , 1 )
ಭೌದ್ಧ ( 2 , 1 )
ಭೌದ್ಧನ ( 1 , 1 )
ಭೌಮ ( 11 , 7 )
ಭೌಮ3 ( 1 , 1 )
ಭೌಮನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಭೌಮನೆ ( 2 , 2 )
ಭೌಮರಾಜನೆ ( 1 , 1 )
ಭೌಮವ ( 1 , 1 )
ಭೌಮವರಪ್ರದ ( 1 , 1 )
ಭೌಮವಾರ ( 1 , 1 )
ಭೌಮವಾಸರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಭೌಮಾ ( 3 , 3 )
ಭೌಮಿಜಗಿತ್ತನು ( 1 , 1 )