ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂತಾನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಂತಾರಾತ್ಮವ ( 1 , 1 )
ಅಂತಿ-ಲ್ಲದಾ ( 1 , 1 )
ಅಂತಿಗಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತಿಜನ ( 1 , 1 )
ಅಂತಿಂತು ( 1 , 1 )
ಅಂತಿಂತೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಅಂತಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಂತಿದ್ದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತಿಮ ( 2 , 2 )
ಅಂತಿಮಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಅಂತಿಮಾ ( 1 , 1 )
ಅಂತಿಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತಿಲೀ ( 1 , 1 )
ಅಂತಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಂತಿಲ್ಲದನಾದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತು ( 18 , 14 )
ಅಂತುಕಂಗೊಳಿಸುತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಅಂತುಗಾಣದಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತೂ ( 1 , 1 )
ಅಂತೆ ( 14 , 6 )
ಅಂತೆ] ( 1 , 1 )
ಅಂತೆಅರಸನ ( 1 , 1 )
ಅಂತೆಂತು ( 1 , 1 )
ಅಂತೆನಲು ( 1 , 1 )
ಅಂತೆನೆಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತೆಯ ( 1 , 1 )
ಅಂತೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತೆಯೆಅದ್ಧುರೀಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತೆಯೇ ( 1 , 1 )
ಅಂತೆಲೇಸ ( 1 , 1 )
ಅಂತೇ ( 3 , 3 )
ಅಂತೇವಾಸಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯ ( 4 , 4 )
ಅಂತ್ಯಕವಾಗ್ಹ್ಯಾರೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಕಾಲಕೆ ( 4 , 2 )
ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕಾದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲಿ ( 3 , 3 )
ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ( 3 , 3 )
ಅಂತ್ಯಕಾಲದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಕಾಲದಿಶರತಲ್ಪದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಕಾಲದೊಳೈತಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಕೀಡಾದಿ2 ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯವನ್ನ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಕ್ವೈದ್ಯನಾದಂಥ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಗಾಣದಾದೆನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಜ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಜಸ್ತ್ರೀ ( 1 , 1 )