ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಂಕಾಪುರವ ( 12 , 9 )
ಲಂಕಾಪುರವ8 ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಪುರಿ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಪುರಿಯ ( 2 , 1 )
ಲಂಕಾಪುರೀಶನ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಮಹಾನಗರವ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾಮಹಾನಗರವಹೋಮವ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾರ ( 2 , 2 )
ಲಂಕಾರದ ( 2 , 2 )
ಲಂಕಾರವಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಲಂಕಾರವಾದ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾರಾ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾರಾಜನ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಾವನಿಯ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಿಣಿ ( 2 , 2 )
ಲಂಕಿಣಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಿಣಿಯ ( 3 , 3 )
ಲಂಕಿಣಿಯನಂಜಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಿಣಿಯನಡಗಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಿಣಿಯನು ( 1 , 1 )
ಲಂಕಿಣಿಯನುವಾರಿಜಮುಖಿಯನು ( 1 , 1 )
ಲಂಕಿಣಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಿಣಿಯು ( 1 , 1 )
ಲಂಕಿಣ್ಯೋರ್ವಳು ( 1 , 1 )
ಲಂಕಿತವ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಿಯ ( 1 , 1 )
ಲಂಕಿಯದಾ ( 1 , 1 )
ಲಕುಂಜರವರದನ ( 1 , 1 )
ಲಕುಠಾರ ( 1 , 1 )
ಲಕುನಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮವ್ವಗೊಲ್ಲತೇರಿಗೆಂತು ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿ ( 74 , 33 )
ಲಕುಮಿಕಾಂತ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಕಾಂತನ ( 3 , 1 )
ಲಕುಮಿಕಾಂತನು ( 2 , 2 )
ಲಕುಮಿಕಾಂತನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಕಾಂತನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಗಧಿಕನು ( 2 , 1 )
ಲಕುಮಿಗು ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಗುಣಗಳೆಣಿಪನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಗೆ ( 5 , 5 )
ಲಕುಮಿಗೆಸೊಲ್ಲನು ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಗ್ಹೇಳದೆ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿದೇವಿ ( 3 , 2 )
ಲಕುಮಿದೇವಿಗೆಮಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿದೇವಿಯ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿದೇವಿಯರಾ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿದೇಶಕಾಲ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಧರ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿನರೆಯಣ ( 1 , 1 )