ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಣಾಲಯ ( 1 , 1 )
ಣಾಲವಾಲ ( 4 , 3 )
ಣಾಲಿ ( 1 , 1 )
ಣಾವಲಂಬನವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಣಾವಲಂಬಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಣಾವಲಂಬಿಗಳನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಣಾಶರಧಿಯ ( 1 , 1 )
ಣಾಶ್ರಿತ ( 1 , 1 )
ಣಾಸಿ ( 1 , 1 )
ಣಾಳು ( 4 , 4 )
ಣಿಕ ( 1 , 1 )
ಣಿಕ್ಯದಾಭರಣ ( 1 , 1 )
ಣಿದೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಣೀ ( 1 , 1 )
ಣೀಯವಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಣೀಶ ( 2 , 2 )
ಣೀಶÀನ ( 1 , 1 )
ಣುವ ( 1 , 1 )
ಣೂಕದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಣೆಂದೀವರ ( 1 , 1 )
ಣೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಣೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಣೇಕ್ಷಣದಲಿ ( 1 , 1 )
ಣೇಕ್ಷಣದಿ ( 1 , 1 )
ಣೇಂದು ( 1 , 1 )
ಣೇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಣೇಶ ( 12 , 5 )
ಣೇಶಗರ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಣೇಶನ್ವಲ್ಲೆನೆ ( 1 , 1 )
ಣೇಶಾವತಾರಿ ( 1 , 1 )
ಣೋಕ್ತಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಣೋಗ್ರಸೇನ ( 1 , 1 )
ಣೋಜೊಧಾರಣ ( 1 , 1 )
ಣೋದಧಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಣೋಪಾಸಕರ ( 1 , 1 )
ಣ್ಗ ( 1 , 1 )
ಣ್ಗೂದಲು ( 1 , 1 )
ಣ್ಣಪ್ಪದೈವವೆ ( 1 , 1 )
ಣ್ಣಪ್ಪನು ( 1 , 1 )
ಣ್ಣಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಣ್ಣಾಲಿ ( 1 , 1 )
ಣ್ಣಿಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಣ್ಣಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಣ್ಣಿದಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಣ್ಣು ( 1 , 1 )
ಣ್ಣುಡಿಗೆಯನ್ನುಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಣ್ಣುನವ ( 1 , 1 )
ಣ್ಣೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಣ್ದೆರದು ( 1 , 1 )
ಣ್ಮಾತಿರಿಷ್ಯಶ್ವ ( 1 , 1 )