ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕÀರೆವ ( 1 , 1 )
ಕÀರೆಸಿದಳಾಕ್ಷಣದಿ ( 1 , 1 )
ಕÀರ್ತೃ ( 1 , 1 )
ಕÀಲಿಯುಗ ( 1 , 1 )
ಕÀಲ್ಪ್ಪಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಕÀವಡÉಯನು ( 1 , 1 )
ಕÀವಣೆಯ ( 1 , 1 )
ಕÀಷ್ಟದನು ( 1 , 1 )
ಕÀಂಸಾ ( 1 , 1 )
ಕÀಳಿ ( 1 , 1 )
ಕÀಳ್ಳತನದಿ ( 1 , 1 )
ಕÀುರುಪಾಂಡವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕÀುಲೋತ್ತುಂಗ ( 1 , 1 )
ಕÀುಸುಮ ( 1 , 1 )
ಕÀ್ರತುಗೈದ ( 1 , 1 )
ಕÉೀಳಿದನು ( 1 , 1 )
ಕÉೂಂಡು ( 1 , 1 )
ಕÉೂಡುವೆನು ( 1 , 1 )
ಕÉೂಬ್ಬ್ಯಸುರ ( 1 , 1 )
ಕøಷ್ಣಾಇಂದ್ರಿಯಾಧೀನರಾಗಿರುವರರಿಯರು ( 1 , 1 )
ಕಏತೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣ ( 112 , 39 )
ಕಂಕಣಕಟ್ಟಿನಿಯತ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಕಮಲ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಕಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಕರ ( 2 , 2 )
ಕಂಕಣಕರದುಂಗುರ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಕೈಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಕ್ಷಣತೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಗಳನು ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಗಳಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಗಳು ( 3 , 3 )
ಕಂಕಣಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣದ ( 5 , 4 )
ಕಂಕಣದವರು ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣದಿಂದಲೊಪ್ಪುವ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣದ್ವಾರೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಧರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಧ್ವನಿಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣನ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣನಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣನುತ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಪಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಬಳೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಮುಂ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣಮುದ್ರಿಕೆಕೀಲುಕಡಗಒಡ್ಯಾಣನೀಲಮಾಣಿಕ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಣರಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಕಂಕಣವ ( 10 , 7 )