ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಣನಾಯಕ4 ( 1 , 1 )
ಗಣನಾಯಕನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಣನಾಯಕನೆ ( 2 , 2 )
ಗಣನಿ-ಕರ ( 1 , 1 )
ಗಣನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಗಣನಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಗಣನೀತಾಬ್ಯಾಸರದಲೆ ( 1 , 1 )
ಗಣನೆ ( 18 , 13 )
ಗಣನೆಗದು ( 1 , 1 )
ಗಣನೆಗಸಾಧ್ಯವು ( 1 , 1 )
ಗಣನೆಗೆ ( 4 , 3 )
ಗಣನೆಗೈಯಲದು ( 1 , 1 )
ಗಣನೆಗೊಳಗಾಗದಿಹ ( 1 , 1 )
ಗಣನೆಮಾಡ ( 1 , 1 )
ಗಣನೆಯ ( 1 , 1 )
ಗಣನೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಗಣನೆಯಿಲ್ಲದ ( 9 , 4 )
ಗಣನೆಯಿಲ್ಲದಗಾಧ ( 1 , 1 )
ಗಣನೆಯಿಲ್ಲದವ ( 1 , 1 )
ಗಣನೆಯಿಲ್ಲದವನ-ಆಡಿಸಿದಳು ( 1 , 1 )
ಗಣನೆಯಿಲ್ಲದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಗಣನೆಯಿಲ್ಲವಾದ ( 1 , 1 )
ಗಣನೆಯೊಳಟ್ಟತಾಳವಾರದುಇವರ ( 1 , 1 )
ಗಣನ್ಯಿಲ್ಲಕಾಲಾಳು ( 1 , 1 )
ಗಣಪ ( 14 , 14 )
ಗಣಪಗಾರತಿ ( 1 , 1 )
ಗಣಪಗುಹ- ( 1 , 1 )
ಗಣಪಗುಹ-ಸೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿಯನೀವ ( 1 , 1 )
ಗಣಪಗೆ ( 2 , 2 )
ಗಣಪಗೆಪ್ರಭುವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಗಣಪಗೆಬಂದ ( 1 , 1 )
ಗಣಪಗೇ ( 1 , 1 )
ಗಣಪಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ( 1 , 1 )
ಗಣಪತಾತ ( 1 , 1 )
ಗಣಪತಿ ( 32 , 23 )
ಗಣಪತಿಗರ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಗಣಪತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಣಪತಿಪಿತ ( 1 , 1 )
ಗಣಪತಿಮತಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಣಪತಿಯ ( 5 , 4 )
ಗಣಪತಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಗಣಪತಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಗಣಪತಿಯೆಂದುಮೆರೆಯುತಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಗಣಪತಿಶಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಗಣಪತೀ ( 1 , 1 )
ಗಣಪತೇ ( 2 , 2 )
ಗಣಪನ ( 1 , 1 )
ಗಣಪನನುಜ ( 1 , 1 )
ಗಣಪನಂಬುಜಪಾದಕ್ಕೆರಗುವೆ ( 1 , 1 )
ಗಣಪನವರಿಗೀವ ( 1 , 1 )