ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಖನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಸಖನೋ ( 1 , 1 )
ಸಖಪ್ರೇಮಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಖಭ್ರಾತ ( 1 , 1 )
ಸಖಭ್ರಾತನೆಂದವರಿಗೊಲಿವನು ( 1 , 1 )
ಸಖಮಂಗಳಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಸಖಮುಖ್ಯದ್ವಿಜರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಖಯೆನುವ ( 1 , 1 )
ಸಖರ ( 3 , 3 )
ಸಖರಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಸಖರಹ ( 1 , 1 )
ಸಖರಾಮ ( 2 , 2 )
ಸಖರಿ ( 2 , 1 )
ಸಖರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಸಖರು ( 3 , 3 )
ಸಖರುಂಟು ( 1 , 1 )
ಸಖರೊಳಗಿರಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಸಖರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಖರ್ಹೊಂದಿ ( 1 , 1 )
ಸಖವ ( 1 , 1 )
ಸಖವಿಡಿದರದು ( 1 , 1 )
ಸಖವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸಖವು ( 1 , 1 )
ಸಖವೃಂದಾರಕರೊಳಗೊಪ್ಪಿದಕಂದರ ( 1 , 1 )
ಸಖವೆ ( 1 , 1 )
ಸಖಸಂ ( 1 , 1 )
ಸಖಸಿಂಹಂ ( 1 , 1 )
ಸಖಸುತನೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಸಖಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ( 1 , 1 )
ಸಖಸ್ಮರಪಿತಹರಿ ( 1 , 1 )
ಸಖಳು ( 1 , 1 )
ಸಖಳೆಂದು ( 1 , 1 )
ಸಖಾ ( 2 , 2 )
ಸಖಾಭಿವಂದಿತ ( 1 , 1 )
ಸಖಾರ್ಚಿತ ( 1 , 1 )
ಸಖಿ ( 64 , 29 )
ಸಖಿ1 ( 1 , 1 )
ಸಖಿ2 ( 2 , 1 )
ಸಖಿ3 ( 1 , 1 )
ಸಖಿ4 ( 1 , 1 )
ಸಖಿ5 ( 1 , 1 )
ಸಖಿಅ ( 2 , 2 )
ಸಖಿಕೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಕೇಳು ( 1 , 1 )
ಸಖಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಗೊಲಿದಿತ್ತರಾಜನ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಜನಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಜರ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಜಿತ ( 1 , 1 )
ಸಖಿನಾನಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )